ОПТОЕЛЕКТРОННИЙ СУМАТОР-ПОМНОЖУВАЧ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМУ DMAC

Г. Л. Лисенко, С. Є. Тужанський, М. М. А. Альравашді

Анотація


Запропоновано математичну модель ітераційного процесу розв'язання СЛАР, в якій вхідний масив коефіцієнтів розбивається на обробні апаратні масиви часткових розрядних сум і відповідних порозрядних переносів, що дозволяє паралельно і одночасно (при оптичній реалізації) обчислювати оператори суми і зсуву. Запропонована архітектура оптоелектронного матричного суматора-помножувача для реалізації обчислень згідно моделі за алгоритмом часового підсумовування DMAC. Досліджено удосконалену модель елемента масиву СС-VCSEL з зовнішньою оптичною емісією у резонаторі як базового елемента ПЧМС для оптичного лінійно-алгебраїчного процесора.

Ключові слова


СЛАР, часткові розрядні суми, оптоелектронний лінійно-алгебраїчний процесор, просторово-часової модулятор світла, вертикально-випромінюючі лазери зі зв'язаними резонаторами

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Исихара С. Оптические компьютеры : Новая эра науки. — М. : Наука, 1992. — 96 c.

Акаев А. А., Майоров С. А. Оптические методы обработки информации. — М. : Высшая школа, 1988. — 237 с.

Кожемяко В. П. Основы теории и схемотехники оптоэлектронных элементов и устройств логико-временного типа: Дис… д-ра техн. наук: 05.13.05. — К., 1988. — 519 с.

Лысенко Г. Л., Аль Равашдех Медин, Кобзаренко Р. Л. Оптический вычислительный модуль оптического компьютера / Г. Л. Лысенко, М. Аль Равашдех, Р. Л. Кобзаренко // Вісник ВПІ — 2003. — № 6. — С. 360—364.

Лисенко Г. Л. Оптоелектронні напівпровідникові транспаранти для швидкодійних спеціалізованих обчислювачів : монографія / Г. Л. Лисенко, І. В. Мялківська. — Вінниця : ВНТУ, 2015. — 140 с.

Лысенко Г. Л. Фотонные Логические элементы на основе фазово-синхронизированных массивов СС-VCSEL / Г. Л. Лысенко, С. Е. Тужанский, М. Альравшдех // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2013. — № 2(26). — С. 42—47.

Koyama Fumio. Recent Advances of VCSEL Photonics // Journal of Lightwave Technology. — 2006, Vol. 24, No. 12, pp. 4502—4515.

Brunner M. Continuous-Wave Dual-Wavelength Lasing in a Two-Section Vertical-Cavity Laser / M. Brunner, K. Gulden, R. Hovel [et al.] / IEEE Phot. Techn. Lett. — 2000. — No. 12,

pp. 1316—1325.

Логгинов А. С. Двухчастотные лазеры со связанными вертикальными резонаторами /

А. С. Логгинов, А. Г. Ржанов, Д. В. Скоров // Квантовая электроника. — 2006. — Т. 36, № 6. — C. 520—526.

Badilita V. Control of Polarization Switching in Vertical Coupled-Cavities Surface Emitting Lasers / V. Badilita, J.-F. Carlin, M. Ilegems [et al] // IEEE Photonics Technology Letters. — 2004,

No. 16, pp. 365—367.

Zujewski М. Coupled-cavity surface-emitting lasers: spectral and polarization threshold characteristics and electrooptic switching/ M. Zujewski, H. Thienpont, K. Panajotov // Optics Exppress. — 2010. Vol. 18, No.26, pp. 525—533.

Zujewski М. Traveling wave electro-optically modulated coupled-cavity surface emitting lasers / M. Zujewski, H. Thienpont, K. Panajotov // Proc. of SPIE. — 2013. Vol. 8639, pp. 3901—3912.

=================REFERENCES=================

Isikhara S. Opticheskiye komp'yutery: Novaya era nauki. — M. : Nauka, 1992. — 96 c.

Akayev A. A., Mayorov S. A. Opticheskiye metody obrabotki informatsii. — M. : Vysshaya shkola, 1988. — 237 s.

Kozhemyako V. P. Osnovy teorii i skhemotekhniki optoelektronnykh elementov i ustroystv logiko—vremennogo tipa: Dis… d—ra tekhn. nauk: 05.13.05. — K., 1988. — 519 s.

Lysenko G. L., Al' Ravashdekh Medin, Kobzarenko R. L. Opticheskiy vychislitel'nyy modul' opticheskogo komp'yutera / G. L. Lysenko, M. Al' Ravashdekh, R. L. Kobzarenko // Vísnik VPÍ — 2003. — № 6. — S. 360—364.

Lisenko G. L. Optoyelektronní napívprovídnikoví transparanti dlya shvidkodíynikh spetsíalízovanikh obchislyuvachív : monografíya / G. L. Lisenko, Í. V. Myalkívs'ka. — Vínnitsya : VNTU, 2015. — 140 s.

Lysenko G. L. Fotonnyye Logicheskiye elementy na osnove fazovo-sinkhronizirovannykh massivov SS-VCSEL / G. L. Lysenko, S. Ye. Tuzhanskiy, M. Al'ravshdekh // Optiko-yelektronní ínformatsíyno-yenergetichní tekhnologíí̈. — 2013. — № 2(26). — S. 42—47.

Koyama Fumio. Recent Advances of VCSEL Photonics // Journal of Lightwave Technology. — 2006, Vol. 24, No. 12, pp. 4502—4515.

Brunner M. Continuous-Wave Dual-Wavelength Lasing in a Two-Section Vertical-Cavity Laser / M. Brunner, K. Gulden, R. Hovel [et al.] / IEEE Phot. Techn. Lett. — 2000. — No. 12,

pp. 1316—1325.

Logginov A. S. Dvukhchastotnyye lazery so svyazannymi vertikal'nymi rezonatorami /

A. S. Logginov, A. G. Rzhanov, D. V. Skorov // Kvantovaya elektronika. — 2006. — T. 36, № 6. — C. 520—526.

Badilita V. Control of Polarization Switching in Vertical Coupled-Cavities Surface Emitting Lasers / V. Badilita, J.—F. Carlin, M. Ilegems [et al] // IEEE Photonics Technology Letters. — 2004, No. 16, pp. 365—367.

Zujewski M. Coupled-cavity surface-emitting lasers: spectral and polarization threshold characteristics and electrooptic switching/ M. Zujewski, H. Thienpont, K. Panajotov // Optics Exppress. — 2010. Vol. 18, No.26, pp. 525—533.

Zujewski M. Traveling wave electro-optically modulated coupled-cavity surface emitting lasers / M. Zujewski, H. Thienpont, K. Panajotov // Proc. of SPIE. — 2013. Vol. 8639, pp. 3901—3912


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2311-2662 (Online), ISSN 1681-7893 (Print)