Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt <p>Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, матеріали з педагогіки вищої освіти.</p> Vinnytsia National Technical University uk-UA Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї 1681-7893 Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:<br /><br /><ol type="a"><li>Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a>, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.</li><li>Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.</li><li>Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li></ol> Оптоелектронна система контролю синхронності руху https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/460 <p>В даній статті розглядаються функціональні процеси в оптоелектронній системі контролю синхронності руху частин конструкції та взаємозв’язки її компонентів. Проаналізовано два підходи вирішення завдання: на основі інтерферометрів вимірюванням зміни довжини частин конструкції та на основі лазерного випромінювача і лінійки приймачів випромінювання фіксацією перекосів частин конструкції. Реалізація першого підходу потребує вимірювання зміни довжини трьох частин конструкції, що з точки зору відомого критерію «максимум ефекту/мінімум витрат» не буде оптимальним. Другий підхід вимагає тільки фіксації перекосів трьох частин конструкції, тобто необхідно тільки два пристрої з лазерного випромінювача і лінійки приймачів випромінювання, що зменшує апаратурні витрати реалізації системи.</p> Геннадій Дмитрович Дорощенков ##submission.copyrightStatement## 2017-10-09 2017-10-09 33 1 11 17 Сучасні тенденції у вирішенні задач виявлення та розпізнавання об′єктів на зображеннях https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/461 <p>В області аналізу зображень прагнення до створення досить універсальних і в той самий час предметно адекватних моделей і процедур для різних прикладних задач призвело до появи різноманітних методів сучасного комп'ютерного зору. В роботі розглянуті сучасні підходи до аналізу та розпізнавання зображень, які охоплюють групу методів розпізнавання образів без вчителя. Зокрема, проаналізовані основні особливості методів пошуку та розпізнавання об′єктів на зображеннях, основаних на кореляційному та морфологічному аналізі.</p> Геннадій Леонідович Лисенко Микола Геннадійович Тарновський Лілія Вікторівна Кузьменко ##submission.copyrightStatement## 2017-10-09 2017-10-09 33 1 18 23 Аспекти оптимізації швидкості фрактального ущільнення зображень https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/463 <p>Проаналізовано фрактальний метод стиснення зображень. Проведено аналіз варіантів оптимізації та підвищення швидкодії фрактального ущільнення зображень. На основі досліджень розроблено швидкодіючий алгоритм фрактального ущільнення та його програмна реалізація.</p> ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ МАЙДАНЮК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ЛІЩУК ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ КОРОЛЬ ##submission.copyrightStatement## 2017-10-09 2017-10-09 33 1 Геоінформаційна система для класифікації об’єктів на географічних картах https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/464 <p>У статті розглянуті методи класифікації геометричних об’єктів на географічних картах для задач обробки, аналізу та розпізнавання геоінформаційних зображень. Застосовано ієрархічний підхід в реалізації алгоритму, що дозволяє здійснювати розпізнавання за короткий час, не вимагаючи значних обчислювальних ресурсів, шляхом активацій обмеженого числа локальних ділянок зображення, наприклад географічних карт.</p> АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ КОЖЕМ’ЯКО ОЛЕНА СЕРГІЇВНА ВАСИЛЬКІВА ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ БЕЗКРЕВНИЙ ОЛЕКСАНД ВОЛОДИМИРОВИЧ ПРОКОФ’ЄВ ##submission.copyrightStatement## 2017-10-09 2017-10-09 33 1 Інтелектуальний аналіз даних в системі мюллер-матричного картографування плазми крові при ідентифікації раку шлунку https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/465 <p>Проведено інтелектуальний аналіз мюллер-матричних зображень плівок плазми крові людини на основі статистичного, кореляційного та спектрального підходів для здорової та хворої на рак шлунку людини. На цій основі встановлено інформативні параметри для ідентифікації раку шлунку в системі &nbsp;мюллер-матричного картографування плазми крові людини.</p> НАТАЛІЯ ІВАНІВНА ЗАБОЛОТНА ВЛАДИСЛАВА ВЛАДИСЛАВІВНА ШОЛОТА ##submission.copyrightStatement## 2017-10-09 2017-10-09 33 1 Аналіз теплових ефектів при лазерній коагуляції тканин ока https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/466 <p>У даній роботі наведено схема моделювання теплової взаємодії лазерного випромінювання з тканинами ока для досягнення мінімального впливу на прилеглі тканини до ураженої області. Для передбачення термічної дії на тканини було побудовано модель розподілу температури всередині неї. Основним завданням моделі було визначити глибину проникнення і час експозиції, які потрібні для досягнення відповідної температури, при якій відбувається коагуляція сітківки і склери. Для покращення діагностики і лікування був здійснений розрахунок основних параметрів і характеристик офтальмокоагулятора та представлення відповідних результатів на графіках. Використання даних результатів дозволить оптимізувати параметри лазерного випромінювання в зоні ураженої ділянки ока, що&nbsp; дозволить вибирати конкретні значення параметрів офтальмокоагулятора для різних ефектів та тканин ока. А саме, знаходження необхідної потужності Р лазера для досягнення на поверхні конкретної температури Т, розподіл температури вглиб ока, залежність температури Т від часу t та &nbsp;розрахунок інтенсивності, необхідної для досягнення на поверхні температури плавлення Т<sub>m , </sub>при&nbsp; λ = 810 нм, λ = 532 нм.&nbsp;&nbsp;</p> СТАНІСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ ТУЖАНСЬКИЙ МАРІЯ МИКОЛАЇВНА ХОЛОДНІЦЬКА МАРІЯ МИКОЛАЇВНА ХОЛОДНІЦЬКА ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ ЛЕПІЛОВ ##submission.copyrightStatement## 2017-10-09 2017-10-09 33 1 Аналіз структурних схем засобів мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю параметрів та діагностування стану неоднорідних біологічних середовищ https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/468 <p>У роботі проаналізовано варіанти реалізації структурних схем засобів&nbsp; мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю параметрів та діагностування стану неоднорідних біологічних середовищ. Метою роботи є аналіз варіантів реалізації структурних схем засобів мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю параметрів та діагностування стану неоднорідних біологічних середовищ при опосередкованому вимірюванні їх біофізичних та структурних параметрів. Суть методу мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю та діагностування полягає у аналізі цифрових зображень досліджуваного об’єкту, отриманих у декількох спектральних діапазонах. Неоднорідні біологічні середовища для усіх задач екологічного моніторингу, біомедичної діагностики та контролю якості продукції можна звести до наступних фізичних моделей: напівнескінчене макроскопічно однорідне біологічне середовище; тонкий шар макроскопічно однорідного біологічного середовища; багатошарове неоднорідне біологічне середовище. Кожен із шарів багатошарового неоднорідного біологічного середовища вважається тонким макроскопічно однорідним шаром. Проведено аналіз варіантів реалізації структурних схем засобів мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю та діагностування для різних випадків їх застосування та проаналізовано загальну схему, що дозволяє оцінити похибки опосередкованого вимірювання біофізичних і структурних параметрів неоднорідних біологічних середовищ за мультиспектральними параметрами, а, відповідно, і достовірність вимірювального контролю. Проаналізовано засоби&nbsp; мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю та діагностування, що можуть використовуватись для задач екологічного моніторингу водних об’єктів з використанням біоіндикації по фітопланктону та макрофітам в умовах in situ та in vitro, біомедичної діагностики гуморальних середовищ в умовах in vitro, неінвазивної біомедичної діагностики нормальних і патологічних тканин шкіри людини в умовах in vivo та in vitro, контролю якості харчових продуктів. Запропоновано модель для оцінювання похибок&nbsp; опосередкованого вимірювання біофізичних і структурних параметрів неоднорідних біологічних середовищ за мультиспектральними параметрами. Провівши багатократне імітаційне моделювання похибок опосередкованого вимірювання біофізичних і структурних параметрів неоднорідних біологічних середовищ можливо отримати закони їх розподілу та оцінити достовірність контролю.</p> СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ КВАТЕРНЮК ##submission.copyrightStatement## 2017-10-09 2017-10-09 33 1 Розподілена оптоелектронна система екологічного моніторингу в режимі реального часу https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/469 <p>Розроблено систему моніторингу екологічних показників та стану довкілля, яка за допомогою моніторингових пристроїв на базі платформ Arduino вирішує проблему неадекватного екологічного моніторингу.</p> АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ КОЖЕМ’ЯКО ОЛЕГ ОДЕКСАНДРОВИЧ СИДОРУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ ШЕВЧУК ##submission.copyrightStatement## 2017-10-09 2017-10-09 33 1 Фотоелектричний вимірювальний перетворювач параметрів потоку молока https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/470 <p>У статті розглядається фотоелектричний вимірювальний перетворювач параметрів потоку молока, за допомогою якого забезпечується пряме вимірювання інтенсивності потоку та непряме вимірювання інших параметрів молоковіддачі. Перспективним є використання вищевказаного вимірювального перетворювача на стійлових доїльних установках у складі доїльних апаратів з функцією керування процесом доїння.</p> ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ КУЧЕРУК ПАВЛО ІГОРОВИЧ КУЛАКОВ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ МОСТОВИЙ ##submission.copyrightStatement## 2017-10-09 2017-10-09 33 1 Удосконалення критеріїв ідентифікації впливу рухомого об’єкту на волоконний світловод https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/471 <p>В роботі удосконалено критерії ідентифікації впливу рухомого об’єкту на волоконний світловод. Новизною критеріїв є врахування застосування одночасної двочастотної рефлектометрії оптичного сигналу з метою ідентифікації утворення макровигину волоконного світловоду під впливом ваги правопорушника. Критерії відрізняються врахуванням змін коефіцієнта ослаблення оптичного сигналу через утворення макровигину світловода, а також врахуванням відповідності від нормативного значення різниці ваги правопорушника для двох моментів часу; відповідності нормативного значення тривалості впливу правопорушника на світловод та розрізненню впливу завад на світловод. Застосування критеріїв дозволило підвищити завадостійкість виявлення правопорушників.</p> <p>Удосконалено моделі оцінки завадостійкості моніторингу рухомих об’єктів волоконно-оптичними засобами охорони. Новизною моделі є врахування кількості і значимості ознак ідентифікації рухомого об’єкту як правопорушника, а також врахування імовірнісні показника хибної тривоги і пропуску сигналу. На основі цього отримано збільшення відношення сигналу до шуму у 15 разів, тобто отримано підвищення завадостійкості виявлення на 50–80% за показником відносного коефіцієнта сигналізаційної надійності, шляхом аналізу оптичного сигналу за розробленими критеріями ідентифікації впливу рухомого об’єкта на світловод.</p> ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА БАБІЙ ##submission.copyrightStatement## 2017-10-09 2017-10-09 33 1 Розробка і дослідження методу високошвидкісного ущільнення інформаційного трафіку на базі комплексного підходу паралельного ущільнення інформаційних потоків для розподілених обчислювальних grid-мереж https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/472 <p><span lang="UK">Досліджено метод та технології оптичних розподілених мереж з мультипротокольною фотонною комутацією міток для організації роботи розподілених обчислювальних мереж типу GRID на сполучному рівні. Реалізація запропонованого підходу на новій елементній базі дозволить максимально використовувати пропускну здатність масштабованих і протяжних волоконних DWDM мереж, забезпечуючи при цьому ефективну конвергенцію мереж пакетної і канальної комутації.</span></p> ГЕННАДИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ЛЫСЕНКО ВАДИМ ИГОРЕВИЧ МАЛИНОВСКИЙ АШРАФ И.М. АЛЬКЕЙСИ ##submission.copyrightStatement## 2017-10-09 2017-10-09 33 1 Емулятор лабораторного стенду для дослідження виконавчих асинхронних мікродвигунів СУА https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/459 <p>Проаналізовано математичні моделі асинхронних двигунів та методи управління виконавчими асинхронними мікродвигунами. На основі обчислень обраної математичної моделі з застосуванням системи моделювання Matlab, розроблено алгоритм та програмний засіб для реалізації емулятора лабораторного стенду призначеного для використання в начальному процесі ВНЗ при підготовці майбутніх фахівців з систем управління та автоматики з метою грунтовного вивчення та дослідження виконавчих асинхронних мікродвигунів. При розробці стенду враховані ключові принципи роботи асинхронних двигунів, сучасні методи розробки програмного забезпечення, інтерфейсу користувача та візуального представлення даних.</p> Роман Віталійович Слободян Анатолій Степанович Васюра ##submission.copyrightStatement## 2017-10-09 2017-10-09 33 1 5 10