Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt <p>Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, матеріали з педагогіки вищої освіти.</p> Vinnytsia National Technical University uk-UA Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї 1681-7893 Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:<br /><br /><ol type="a"><li>Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a>, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.</li><li>Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.</li><li>Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li></ol> МЕТРИЧНІ ОЗНАКИ В ДВОВИМІРНОМУ ТА ТРИВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/478 <p>В даній роботі розглядається один із етапів розпізнавання зображення, кодування та аналіз інформації, що успішно використовується в методах штучного інтелекту. Запропонований символьний опис зображення «центр-образ» представляється в ущільненому вигляді та передбачає більш прості перетворення для виділення метричних ознак. Створені еталони, що враховують властивості математичної моделі, розширюють інформаційний простір ознак, який прийнятний для аналізу плоских та просторових образів в технічних засобах. Для апаратурної реалізації в кожному конкретному випадку слід вибирати компромісні варіанти та забезпечувати обробку зображення в системах реального часу. Реалізація блока обробки в таких системах розпізнавання з використанням нанотехнологій дозволяє досягати високої продуктивності, забезпечувати високу швидкість, інформаційну щільність, широку полосу частот пропускання та малі витрати на передачу.</p> АНТОНІНА ГЕРОНІЇВНА БУДА ТЕТЯНА БОРИСІВНА МАРТИНЮК ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ КУПЕРШТЕЙН АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ КОЖЕМ’ЯКО ##submission.copyrightStatement## 2018-09-04 2018-09-04 34 2 МЕТОД ФІЛЬТРАЦІЇ ЦИФРОВИХ КОЛЬОРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ, ОТРИМАНИХ В УМОВАХ НЕДОСТАТНЬОГО РІВНЯ ОСВІТЛЕННЯ https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/477 <p>Запропоновано метод фільтрації цифрових кольорових зображень, отриманих в умовах недостатнього рівня освітлення на основі методу нелокального усереднення (NLM) з урахуванням якісних характеристик зображень. Проведено експериментальне дослідження запропонованого методу на зображеннях з додаванням гаусівського шуму та просторового випадкового шуму. Розроблений метод може бути досить ефективним у зменшенні реального шуму.</p> МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА БАРАБАН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ БЕВЗ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ ГАРМАШ ##submission.copyrightStatement## 2018-08-20 2018-08-20 34 2 ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ VIRTUAL LIBRARY https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/479 <p>Проведено огляд особливостей проектування та розроблення інформаційної системи Virtual Library. Запропоновано новий підхід для проектування та розроблення інформаційної системи Virtual Library для збереження та опрацювання електронних книг у форматі MARC 21. Запропоновано модель інформаційної системи Virtual Library.</p> БОГДАН ПАВЛОВИЧ РУСИН ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА ВИСОЦЬКА ЛЮБОМИР ВІКТОРОВИЧ ПОГРЕЛЮК ##submission.copyrightStatement## 2018-08-20 2018-08-20 34 2 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ КОРИСТУВАЧА ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ ЗАСОБАМИ ГІБРИДНОГО ГІПЕРВІЗОРА https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/481 <p>В роботі запропоновано систему захисту від несанкціонованого доступу на основі ізольованої паравіртуалізації з використанням гібридного гіпервізора, низки операційних систем та сформованими правилами користування даними інструментами.</p> ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ КАРПІНЕЦЬ ОЛЬГА ІГОРІВНА КОСТЮЧЕНКО ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ ПАВЛОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ПРИЙМАК СВЯТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ ЮХИМЕНКО ##submission.copyrightStatement## 2018-08-20 2018-08-20 34 2 ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ ОСНОВНОГО ТОНУ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННІ МОВЦІВ ЗГОРТАЛЬНИМИ НЕЙРОМЕРЕЖАМИ https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/482 <p>У статті автори розробили метод і алгоритм виділення основного тону мовця із мовного сигналу, який використовує дані вейвлет-перетворення мовного сигналу та його сингулярного аналізу, що дозволяє довільно масштабувати представлення сигналу у частотній області і підвищує достовірність виділення основного тону у випадку присутності шумів у мовному сигналі і використанні для розпізнавання мовця загортальної нейромережі.</p> МИКОЛА МАКСИМОВИЧ БИКОВ ВАСИЛЬОВИЧ В’ЯЧЕСЛАВ КОВТУН ##submission.copyrightStatement## 2018-08-20 2018-08-20 34 2 ROC − АНАЛІЗ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ АЗИМУТІВ ЗОБРАЖЕНЬ ПЛІВОК ПЛАЗМИ КРОВІ У ДІАГНОСТУВАННІ ПАТОЛОГІЙ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/483 <p>Проведено ROC – аналіз статистичних параметрів, які характеризують азимути поляризації лазерних зображень плівок плазми крові людини при діагностуванні та диференціації доброякісних та злоякісних станів молочних залоз, встановлено високий рівень чутливості методу.</p> НАТАЛІЯ ІВАНІВНА ЗАБОЛОТНА ВЛАДИСЛАВА ВЛАДИСЛАВІВНА ШОЛОТА БОГДАН ПЕТРОВИЧ ОЛІЙНИЧЕНКО ##submission.copyrightStatement## 2018-08-20 2018-08-20 34 2 ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ІНФОРМАТИВНИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ СТІЙКОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ЗАДАЧАХ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/484 <p>Аналіз системи передавання інформації проведено за умови ідентифікації інформативного сигналу згідно критерію Котельнікова. Це дозволило визначити співвідношення сигнал/шум на вході і виході каналу зв’язку, а також імовірності помилок ідентифікації елементарного сигналу для різних умов передавання.</p> <p>&nbsp;</p> АНАТОЛІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ КУЛИК БОРИС ФЕДОРОВИЧ КОВАЛЬ ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА РЕВІНА МАРІЯ ВІКТОРІВНА БОДНАР ##submission.copyrightStatement## 2018-08-20 2018-08-20 34 2 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХИБОК ВИМІРЮВАНЬ РЕФЕРЕНТНИХ МАТРИЦЬ ДЖОНСА В СИСТЕМІ МЮЛЛЕР-ДЖОНС ПОЛЯРИМЕТРІЇ ПЛАЗМИ КРОВІ https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/485 <p>В роботі проведено дослідження та аналіз похибок експериментального вимірювання значень референтних матриць Джонса лінійного поляризатора у системі Мюллер-Джонс матричної поляриметрії плазми крові. Проведено статистичне оцінювання отриманих розподілів індивідуальних похибок та визначено абсолютні інтегральні похибки.</p> НАТАЛІЯ ІВАНІВНА ЗАБОЛОТНА КОСТЯНТИН ОЛЕГОВИЧ РАДЧЕНКО ##submission.copyrightStatement## 2018-08-20 2018-08-20 34 2 ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ОПТИКОЕЛЕКТРОННИХ ІС https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/486 <p>Обов’язковим елементом процесу розробки будь-якої МІС є формулювання показників призначення, які встановлюють можливі границі застосування МІС. Забезпечення успішної та ефективної діяльності оператора, особливо в екстремальних умовах, прогнозування його поведінки і логіки при прийнятті рішень, незважаючи на велику кількість публікацій і реальних проектів, все рівно залишається проблемою актуальною і такою, що потребує свого вирішення. Наведено концептуальні моделі СППР та різні підходи до їх заснування, а також функціональну архітектуру СППР. Проведено аналіз сучасних СППР, а саме: IndiGo, Aumence, СППР Isabel Healthcare, ProblemKnowledge Coupers, Visual DX, СППР Siemens, PRISCA, система ІВМ Watson. Зроблено висновки що в більшості випадків, СППР на поточному рівні розвитку медицини не можуть і не завжди повинні замінювати лікаря. Не всі СППР, особливо російські, відповідають сучасним вимогам до СППР.</p> СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ПАВЛОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ТИМЧИК МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ БАЧИНСЬКИЙ СОФІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ЯКУБОВСЬКА ##submission.copyrightStatement## 2018-08-20 2018-08-20 34 2 ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИЙ ГЕНЕРАТОР ДЕТЕРМІНОВАНОГО ХАОСУ НА ОСНОВІ БІПОЛЯРНОЇ ТРАНЗИСТОРНОЇ СТРУКТУРИ З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/487 <p>Запропоновано нову схему оптико-електронного генератору детермінованого хаосу на основі біполярної транзисторної структури з від’ємним опором. Проведено комп’ютерне схемотехнічне дослідження параметрів і характеристик генерованих електричних коливань. Отримано фазові портрети генератору, часові діаграми, частотні та статистичні характеристики генерованих хаотичних коливань.</p> АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СЕМЕНОВА ##submission.copyrightStatement## 2018-08-20 2018-08-20 34 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПІГМЕНТНИХ ПАРАМЕТРІВ НА СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИРОДНИХ ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ ДЛЯ ЗАДАЧ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/488 <p>Досліджено вплив співвідношень між основними пігментами, а саме хлорофілом a, хлорофілом b та каротиноїдами на спектральні характеристики водних середовищ з частинками фітопланктону. Розраховано спектральні характеристики показника розсіювання, фактору анізотропії, ефективних показників розсіювання та ослаблення, частки світла, розсіяного в передню півсферу, ймовірності виживання фотону, показника послаблення в малокутовому наближенні, коефіцієнту направленого пропускання та коефіцієнту дифузного відбиття для одного шару водного середовища з заданими структурними та пігментними параметрами фітопланктону, а також спектральну характеристику загального коефіцієнту дифузного відбиття на поверхні водного середовища.</p> С. М. КВАТЕРНЮК ##submission.copyrightStatement## 2018-08-20 2018-08-20 34 2 OPTICAL WAVELENGTH CONVERTERS IN FIBER OPTICAL NETWORKS https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/489 <p>Optical Networks often use a wavelength converter as part of a switching system to improve their networks. Wavelength conversion is defined as a process by which the wavelength of the transmitted signal is changed without altering the data carried by the signal. The device that performs this function is usually called a wavelength converter but it is also referred to as a wavelength (or frequency) changer, shifter or translator. It is termed an up-converter when the converted signal wavelength is longer than the original signal wavelength and it is called a down-converter if the converted signal wavelength is shorter than the original signal wavelength. A wavelength converter should be capable of receiving an incoming signal at any wavelength (i.e. a variable wavelength) at the input port and must produce the converted signal at a particular wavelength (i.e. a fixed wavelength) at the output port. Therefore the input/output (I/O) ports of the converter must possess the capability of a variable input–fixed output (VIFO) converter and the majority of the optical switching networks use this type of device</p> A. J. UTRERAS TELLO G. L. LICENKO V. H. REYES CIFUENTES R. I. MENA VILLACIS E. S. JARAMILLO PINOS ##submission.copyrightStatement## 2018-08-20 2018-08-20 34 2 ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЧАСОВОГО TDMУЩІЛЬНЕННЯ У СУЧАСНИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ МЕРЕЖАХ https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/490 <p>В статті розглянуті новітні підходи та запропоновано метод оптимізації тайм-слоту при застосування відомої технології TDM-ущільнення каналів у швидкісних (40-200Ge) волоконнооптичних мережа із забезпеченням максимальної ефективності завантаження каналів і зменшенні часу латентності кінцевого вихідного імпульсу при конвергенції інформаційного трафіку і використання каналів мереж на їх пікових можливостях. Запропоновані засади підвищення швидкодії існуючої інфраструктури каналів передавання цифрових волоконно-оптичних мереж за рахунок максимального розподілу сигналів по завантаженості каналів із врахуванням критерію сигнал-шум та зменшенням коефіцієнта виникнення помилки.</p> В. І. МАЛІНОВСЬКИЙ Я. І. ЯРОСЛАВСЬКИЙ І. М. АШРАФ АЛЬКЕЙСІ ##submission.copyrightStatement## 2018-08-20 2018-08-20 34 2 АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ВІДЕОКАРТ https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/491 <p>У статті розглянуто основні етапи еволюції архітектури конвеєру рендерингу в графічних процесорах з метою визначення пріоритетних напрямків досліджень в області комп’ютерної візуалізації реального часу.</p> ОЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ДУДНИК ##submission.copyrightStatement## 2018-08-20 2018-08-20 34 2