Теорія та системні характеристики елементарних компонентів та суматорів проблемно-орієнтованих спецпроцесорів

Автор(и)

  • Б. Б. Круліковський Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • А. Я. Давлетова Тернопільський національний економічний університет

Ключові слова:

теоретико-числовий базис, унітарний базис, структуризовані дані, структуризація, структурна складність, поліфункціональні дані

Анотація

Викладені теоретичні засади побудови компонентів багаторозрядних проблемно-орієнтованих спецпроцесорів (ПОС). Класифіковані аналоговий, фізичний та цифровий абстрактний сигнали. Формалізовані параметри цифрових сигналів, які формуються та опрацьовуються у цифровій техніці. Систематизовані структури інформаційних, керуючих та інтерфейсних каналів, ключів, одно- та двонаправлених ключів та шин. Класифіковані базові типи паралельних та послідовних неповних та повних однорозрядних суматорів, у тому числі унітарні накоплюючі, а також по модулю 2 та модулю числа Р. Досліджені системні характеристики часової, апаратної та структурної складності однорозрядних суматорів, які виконують різні функції арифметики ПОС. Наведені аналітичні вирази оцінки характеристики багаторозрядних суматорів високопродуктивних ПОС у базисі Радемахера та побудовані відповідні порівняльні діаграми досліджених системних характеристик.

Біографії авторів

Б. Б. Круліковський, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.т.н., доцент, завідувач кафедри обчислювальної техніки

А. Я. Давлетова, Тернопільський національний економічний університет

аспірант кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем

Посилання

1. Глушков В. М. Синтез цифровых автоматов. — М. : Физматгиз, 1962. — 476 с.
2. Карцев М. А. Арифметика цифровых машин. — М. : Наука, 1969. — 535 с.
3. Майоров С. А. Принципы организации цифровых машин / С. А. Майоров, Г. И. Новиков — Л. : Машиностроение, — 1974. — 306 c.
4. Рабинович З. Л. Элементарные операции в вычислительных машинах / З. Л. Рабинович. — К. : Технiка, 1966. — 303 с.
5. Каган Б. М. Цифровые вычислительные машины и системы / Б. М. Каган, М. М. Каневский. — М. : Энергия, 1970. — 623 с.
6. Мельник А. О. Архітектура комп’ютера. Наукове видання. — Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. — 470 с.
7. Акушский И. Я. Машинная арифметика в остаточных класах / И. Я. Акушский,
Д. И. Юдицкий — М : Сов.радио, 1968. — 440 с.
8. Брюховин Е. Н. О принципе построения компьютеров, специализи- рованных на вычислении некоторого набора специальных функций в мультипроцессорной вычислительной системе // Автоматика и вычислительная техника, 1983, № 12. — С. 45—51.
9. Червяков Н.И. Нейрокомпьютеры в остаточных класах / Н. И. Червяков, П. А. Сахнюк,
А. В. Шапошников, А. Н. Макоха — М. : Радиотехника, 2003. — 272 с.
10. Николайчук Я.М. Теорія джерел інформації. — Монографія : Тернопіль: — ТНЕУ, 2008. — 536 с.
11. Волинський О. Систематизація характеристик теоретико-числових базисів та їх застосування для побудови високопродуктивних спецпроцесорів / О. Волинський, В. Пуюл // Науковий журнал. — Тернопіль — 2011 — Том 16. № 3. — С. 183—189.
12. Глухов В. С. Особливості виконання операцій над матрицями в полях Галуа // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика». Вип. 564. Львів, 2006.
13. Гуменний П. В. Функціональна структура спецпроцесора вертикально-інформаційної технології та його компоненти. / П. В. Гуменний, Я. М. Николайчук// Вісник національного університету «Львівська політехніка», «Комп'ютерні системи та мережі». — 2012. — №745. — С. 69—77.
14. Николайчук Я. М. Теорія цифрових перетворень мультибазисного супершвидкодіючого процесора // Научно-теоретический журнал «Искусственный интеллект». ІПШІ МОН і НАН України «Наука і освіта». — 2008. — № 4. — С. 387—394.
15. Кожемяко В. П. Оптоэлектронные параллельные вычислительные устройства /
В. П. Кожемяко, О. Г. Натрошвили, Л. И. Тимченко, Г. Л. Лисенко — Тбилиси : Изд-во Тбилисского университета, 1985. — 248.
16. Возна Н. Я. Основи теорії структуризації поліфункціональних елементів складних систем // Н. Я. Возна- Вісник Хмельницького національного університету. — Хмельницький, 2015. — № 2 (223) — С. 204—208.
17. Николайчук Я. М. Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем / Навчальний посібник / Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна, І. Р. Пітух.—Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф». 2010. — 392 с., іл.
REFERENCES
1. Glushkov V. M. Synthesis of digital machines. / V. M. Glushkov /M. : Fyzmathyz, 1962. — 476 p.
2. Kartsev M. A. The arithmetic of digital machines. / M. A. Kartsev M. : Science, 1969. — 535 p.
3. Mayorov S. A. The principles of organization of digital computers / S. A. Mayorov, G. I. Novikov — L .: Engineering, —1974. — 306 c.
4. Rabinovich ZL Elementary operations in computers / S. L. Rabinowitz. — K. : Equipment, 1966. — 303 p.
5. Kagan BM Digital computers and systems / B. M. Kagan, M. N. Kanevskyy. — M. : Energy, 1970. — 623 p.
6. Melnyk A. Computer Architecture. Scientific vydannya. / A. Melnyk Lutsk : Volyn Oblast printing, 2008.— 470 s.
7. Akushskyy I. J. Computer arithmetic in the residual class / I. J. Akushskyy, D. I. Yudytskyy — M: Sov.radyo, 1968. — 440 p.
8. Bryuhovyn E. N. O On the principle of building computers, specialized on the calculation of a set of special functions in the multiprocessor computer system // Automation and Computer Science, 1983, № 12. — P. 45—51.
9. Chervyakov N. I. eurocomputers in the residual class / N. I. Chervyakov, P. A. Sahnyuk,
A. V. Shaposhnikov, A. N. Makoha N. : Radio Engineering, 2003. 272 pp.
10. Nykolaychuk Ya. Theory informatsiyi. — sources. Monograph / Ya. Nykolaychuk Ternopol: — TNEU, 2008. — 536 s.
11. Volynskiy O. Organizing characteristics theoretic bases and applications for building high—performance special processors / O. Volynskiy, V. Puyul // Scientific journal. — Ternopil — 2011 — Vol 16. № 3. — S.183—189.
12. Glukhov V. S. Features Operations on matrices in Galois fields / V. S. Glukhov // Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic» «Computer systems design. Theory and Practice ». Vol. 564. Lviv, 2006.
13. Gumenniy P. V. Functional special processor structure vertical information technology and its components. / P. V. Gumenniy, Ya. M. Nykolaychuk // Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic», «Computer systems and networks». 2012. — № 745. —S. 69—77.
14. Nykolaychuk Ya. M. Theory digital transformation multybazysnoho supershvydkodiyuchoho processor / Ya. M. Nykolaychuk // Scientific and Theoretically journal «Artificial Intelligence». IAI MES and NAS of Ukraine «Science and education». — 2008. — № 4. — S. 387—394.
15. Kogemiako V. P. Optoelectronic parallel computing device / V. P. Kogemiako, OH Natroshvyly, LI Timchenko, GL Lysenko — bilisi: Publishing house of Tbilisi State University, 1985.—248.
16. Vozna N. Y. Basic theory of structuring elements of multifunctional complex systems //
N. Y. Vozna- Bulletin Khmelnytsky National universytetu. — Khmelnitsky, 2015. — №2 (223) — S. 204—208.
17. Ya. M. Nykolaychuk Designing of specialized computer systems / Manual / Ya. M. Nykolaychuk, N. Y. Vozna, I. R. Pitukh., Ternopil, Ltd. «Terno-Count.» 2010. — 392 p.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 237

Опубліковано

2015-07-20

Як цитувати

[1]
Б. Б. Круліковський і А. Я. Давлетова, «Теорія та системні характеристики елементарних компонентів та суматорів проблемно-орієнтованих спецпроцесорів», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 29, вип. 1, с. 84–95, Лип 2015.

Номер

Розділ

Системи технічного зору і штучного інтелекту з обробкою та розпізнаванням зображень

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.