Просторова фотометрія біологічних середовищ

Автор(и)

  • Н. В. Безугла Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • М. О. Безуглий Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • Г. С. Тимчик Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • В. А. Шаргородський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Ключові слова:

просторова фотометрія, індикатриса розсіювання, фактор анізотропії розсіювання

Анотація

У роботі розглянуто метод визначення величини фактору анізотропії однократного розсіяння біологічного середовища на підставі визначення індикатриси багатократного розсіяння товщинними зразками по декільком симетричним перетинам експериментально отриманого просторового розподілу. Запропоновано декілька варіантів технічної реалізації системи для просторової фотометрії біологічних середовищ при визначенні індикатриси багатократного розсіяння. Проведено експериментальні дослідження анізотропії розсіяння на еталонних зразках (пластини молочного скла  товщиною 1, 3 та 5 мм ) та на зрізах біологічних тканин (заднього окісту свині та м’язів курки-бройлера товщиною 1,4±0,02мм та 0,76±0,02мм відповідно). Показано вплив осьової асиметрії анізотропії розсіяння біологічних середовищ на точність визначення оптичних коефіцієнтів дифузного відбиття та повного пропускання при моделюванні поширення оптичного випромінювання прямим методом Монте-Карло.

Біографії авторів

Н. В. Безугла, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

асистент

М. О. Безуглий, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

к.т.н., доцент

Г. С. Тимчик, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

д.т.н., професор

В. А. Шаргородський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

магістрант

Посилання

1. N. V. Bezuglaya, M. A. Bezuglyi, «Spatial Photometry of Scattered Radiation by Biological Objects». Proc. SPIE 9032-15, V2, p.Q1-Q5, August 2013.
2. G. Hall, S. L. Jacoques, «Goniometric measurements of thick tissue using Monte Carlo simulations to obtain the single scattering anisotropy coefficient”, Biomedical optics express, vol. 3, no. 11, pp. 2707—2719, November 2007.
3. S. L. Jacques, C. A. Alter, S. A. Prahl, «Angular Dependence of He Ne Laser Light Scattering by Human Dermis», Lasers in the Life Sciences, vol. 1, no. 4, pp. 309—334, April 1987.
4. Безугла Н. В., Безуглий М. О., Тимчик Г. С., Вонсевич К. П. Вплив осьової анізотропії розсіювання біологічних середовищ на точність визначення оптичних коефіцієнтів методом Монте-Карло // Наукові вісті НТУУ «КПІ». — 2015. — № 1.
5. Forward scattering measurement device with a high angular resolution 5 / David Robkamp , Frederic Truffer , Sylvain Bolay and Martial Geiser, March 2007 / Vol. 15, No. 5 / OPTICS EXPRESS 2683—2690.
6. Безугла Н. В., Безуглий М. О., Чмир Ю. В. Просторова потокова біометрія середовищ еліпсоїдальними рефлекторами // Електроніка і зв’язок, 2014, № 6.
7. M. A. Bezuglyi, А. V. Yarych, D. V. Botvinovskii, «On the possibility of applying a mirror ellipsoid of revolution to determining optical properties of biological tissues», Optics and Spectroscopy, vol. 113, no. 1, pp. 101—107, January 2012.
8. Авторське свідоцтво України № 44754 Комп’ютерна програма «IBCOБ». Безугла Н. В., Кузьменко О. В.,Безуглий М. О. 18.07.2012.
9. Авторське свідоцтво України № 57856 Комп’ютерна програма «IBCOБ 2». Безугла Н. В., Вонсевич К. П., Безуглий М. О. 26.12.2014
10. Пат. на кор. модель. 78517 України, МПК G01N 1/06, G01N 21/00. Спосіб підготовки зрізів біологічних тканин для дослідження їх оптичних властивостей / Безуглий М. О.,
Москаленко Р. А, Кондратюк О. С.; заявник і патентовласник НТУУ «КПІ». — №u201209440; заявл. 02.08.12; опубл. 25.03.13, бюл. №6/2013.


REFERENCES
1. N. V. Bezuglaya, M. A. Bezuglyi, «Spatial Photometry of Scattered Radiation by Biological Objects». Proc. SPIE 9032-15, V2, p.Q1—Q5, August 2013.
2. G. Hall, S. L. Jacoques, «Goniometric measurements of thick tissue using Monte Carlo simulations to obtain the single scattering anisotropy coefficient», Biomedical optics express, vol. 3, no. 11, pp. 2707—2719, November 2007.
3. S. L. Jacques, C. A. Alter, S. A. Prahl, «Angular Dependence of He Ne Laser Light Scattering by Human Dermis», Lasers in the Life Sciences, vol. 1, no. 4, pp. 309—334, April 1987.
4. Bezugla N. V., Bezugliy M. O., Timchik G. S., Vonsevich K. P. Vpliv osovoyi aizotropiyi rozsiyuvannya biologichnih seredovisch na tochnist viznachennya optichnih koefItsientiv metodom Monte-Karlo // Naukovi visti NTUU «KPI» — 2015. — № 1.
5. Forward scattering measurement device with a high angular resolution 5 / David Robkamp , Frederic Truffer, Sylvain Bolay and Martial Geiser, March 2007 / Vol. 15, No. 5 / OPTICS EXPRESS 2683- 2690.
6. Bezugla N. V., Bezugliy M. O., Chmir Yu. V. Prostorova potokova biometriya seredovisch elIpsoyidalnimi reflektorami // Elektronika i zv’yazok, 2014, № 6.
7. M. A. Bezuglyi, А. V. Yarych, D. V. Botvinovskii, «On the possibility of applying a mirror ellipsoid of revolution to determining optical properties of biological tissues», Optics and Spectroscopy, vol. 113, no. 1, pp. 101—107, January 2012.
8. Avtorske svidotstvo Ukrayini № 44754 Komp’yuterna programa «IBCOB». Bezugla N. V., Kuzmenko O. V., Bezugliy M. O. 18.07.2012.
9. Avtorske svidotstvo Ukrayini № 57856 Komp’yuterna programa «IBCOB 2». Bezugla N. V., Vonsevich K. P., Bezugliy M. O. 26.12.2014
10. Pat. na kor. model. 78517 Ukrayini, MPK G 01N 1/06, G01N 21/00. Sposib pidgotovki zriziv biologichnih tkanin dlya doslidzhennya yih optichnih vlastivostey / Bezugliy M. O.,
Moskalenko R. A, Kondratyuk O. S.; zayavnik i patentovlasnik NTUU «KPI». №u201209440; zayavl. 02.08.12; opubl. 25.03.13, byul. № 6/2013.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 455

Опубліковано

2016-04-14

Як цитувати

[1]
Н. В. Безугла, М. О. Безуглий, Г. С. Тимчик, і В. А. Шаргородський, «Просторова фотометрія біологічних середовищ», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 30, вип. 2, с. 40–49, Квіт 2016.

Номер

Розділ

Біомедичні оптико-електронні системи та прилади

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.