Емулятор лабораторного стенду для дослідження виконавчих асинхронних мікродвигунів СУА

Автор(и)

  • Роман Віталійович Слободян Вінницький національний технічний університет
  • Анатолій Степанович Васюра Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

виконавчі асинхронні мікродвигуни, методи управління, регулювання частоти обертання, математичні моделі, система МATLAB, параметри та характеристики двигуна, емулятор лабораторного стенду, алгоритм, програмний засіб

Анотація

Проаналізовано математичні моделі асинхронних двигунів та методи управління виконавчими асинхронними мікродвигунами. На основі обчислень обраної математичної моделі з застосуванням системи моделювання Matlab, розроблено алгоритм та програмний засіб для реалізації емулятора лабораторного стенду призначеного для використання в начальному процесі ВНЗ при підготовці майбутніх фахівців з систем управління та автоматики з метою грунтовного вивчення та дослідження виконавчих асинхронних мікродвигунів. При розробці стенду враховані ключові принципи роботи асинхронних двигунів, сучасні методи розробки програмного забезпечення, інтерфейсу користувача та візуального представлення даних.

Біографія автора

Роман Віталійович Слободян, Вінницький національний технічний університет

магістрант ФКСА, кафедра автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

Посилання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Барало О. В. Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування Навчальний посібник. – Київ: «Аграрна Освіта», 2010. – 506 с.
2. Мілих В.І., Іваненко В.М. Дослідження асинхронних двигунів // - Навчальний посібник, - Друкарня НТУ «ХПІ» - Харків, 2007. – 154 с.
3. Вдовин С.С. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей – 3-е изд., перераб. и доп. – М .: Энергия. Москва. Отделение, 2008. – 96 с.
4. Федосов Б.Т. Пособие по курсовому и дипломному проектированию на тему: Идентификация объектов управления. Примеры моделей технических объектов управления. Асинхронный двигатель. – Режим доступу: http://model.exponenta.ru/bt/ .
5. ИНТЕХНИКС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.intechnics.ru/article16.htm.
6. Dovidkam [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dovidkam.com/remont/elektrika/regulyuvannya-oborotiv-asinxronnogo-dviguna-svo%D1%97mi-rukami-sxema-video.html.
7. Васюра А.С. Електромашинні пристрої систем управління і автоматики, ч. 1 і 2. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 271 с.
8. Герман-Галкин С.Г., Кардонов Г.А. Электрические машины: Лабораторные работы на ПК. – СПб.: Корона принт, 2003. — 256 с.
9. Комп’ютерна програма «Лабораторний стенд для дослідження механічних характеристик виконавчих асинхронних двигунів», Авторське право на твір, Слободян Р. В., Васюра А.С.

==== REFERENCES =======
1. Baralo O. V. Avtomatyzatsiya tekhnolohichnykh protsesiv i system avtomatychnoho keruvannya Navchalʹnyy posibnyk. – Kyyiv: «Ahrarna Osvita», 2010. – 506 s.
2. Milykh V.I., Ivanenko V.M. Doslidzhennya asynkhronnykh dvyhuniv // - Navchalʹnyy posibnyk, - Drukarnya NTU «KHPI» - Kharkiv, 2007. – 154 s.
3. Vdovyn S.S. Rehulyrovanye chastoty vrashchenyya asynkhronnykh dvyhateley – 3-e yzd., pererab. y dop. – M .: Énerhyya. Moskva. Otdelenye, 2008. – 96 s.
4. Fedosov B.T. Posobye po kursovomu y dyplomnomu proektyrovanyyu na temu: Ydentyfykatsyya obʺektov upravlenyya. Prymery modeley tekhnycheskykh obʺektov upravlenyya. Asynkhronnyy dvyhatelʹ. – Rezhym dostupu: http://model.exponenta.ru/bt/ .
5. YNTEKHNYKS [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.intechnics.ru/article16.htm.
6. Dovidkam [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://dovidkam.com/remont/elektrika/regulyuvannya-oborotiv-asinxronnogo-dviguna-svo%D1%97mi-rukami-sxema-video.html.
7. Vasyura A.S. Elektromashynni prystroyi system upravlinnya i avtomatyky, ch. 1 i 2. Navchalʹnyy posibnyk. – Vinnytsya: VNTU, 2013. – 271 s.
8. Herman-Halkyn S.H., Kardonov H.A. Élektrycheskye mashyny: Laboratornye raboty na PK. – SPb.: Korona prynt, 2003. — 256 s.
9. Kompʺyuterna prohrama «Laboratornyy stend dlya doslidzhennya mekhanichnykh kharakterystyk vykonavchykh asynkhronnykh dvyhuniv», Avtorsʹke pravo na tvir, Slobodyan R. V., Vasyura A.S.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 266

Опубліковано

2017-10-09

Як цитувати

[1]
Р. В. Слободян і А. С. Васюра, «Емулятор лабораторного стенду для дослідження виконавчих асинхронних мікродвигунів СУА», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 33, вип. 1, с. 5–10, Жов 2017.

Номер

Розділ

Принципові концепції та структурування різних рівнів освіти з оптико-електронних інформаційно-енергетичних технологій

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають