Оптоелектронна система контролю синхронності руху

Автор(и)

  • Геннадій Дмитрович Дорощенков Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

оптоелектронна система контролю, лазерний випромінювач, лінійка приймачів випромінювання, евтектичний об’єктив

Анотація

В даній статті розглядаються функціональні процеси в оптоелектронній системі контролю синхронності руху частин конструкції та взаємозв’язки її компонентів. Проаналізовано два підходи вирішення завдання: на основі інтерферометрів вимірюванням зміни довжини частин конструкції та на основі лазерного випромінювача і лінійки приймачів випромінювання фіксацією перекосів частин конструкції. Реалізація першого підходу потребує вимірювання зміни довжини трьох частин конструкції, що з точки зору відомого критерію «максимум ефекту/мінімум витрат» не буде оптимальним. Другий підхід вимагає тільки фіксації перекосів трьох частин конструкції, тобто необхідно тільки два пристрої з лазерного випромінювача і лінійки приймачів випромінювання, що зменшує апаратурні витрати реалізації системи.

Біографія автора

Геннадій Дмитрович Дорощенков, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри лазерної та оптикоелектронної техніки

Посилання

1. Пат. 114755 Україна, МПК B66F 3/00. Підіймач / Архіпов В. І. та інші; заявником і патентовласником є Архіпов В. І. – № u201612323; заявл. 05.12.16; опубл. 10.03.2017. Бюл. № 5.
2. Пат. Росії 2038280, МПК B66F 3/00. Підйомний пристрій; опубл. 27.06.1995.
3. Пат. Росії 2313482, МПК B66F 3/00. Підіймач; опубл. 27.12.2007.
4. Основи метрології та вимірювальної техніки: Підручник: У 2 т. / [Дорожовець М., Мотало В., Стадник Б. та ін.]; під ред.. Б.Стадника. – Львів: Вид-во «Львівська політехніка», 2005. – Т. 1. Основи метрології. – 532 с.
5. Основи метрології та електричних вимірювань : підручник / [Кухарчук В. В., Кучерук В. Ю., Володарський Є. Т., Грабко В. В.] – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 522 с.
6. Кирилловский В. К. Оптические измерения. Ч.1. Введение и общие вопросы. Точность оптических измерений. Учебное пособие / В. К. Кирилловский – СПб: ГИТМО(ТУ), 2003. – 47 с.
7. Кирилловский В. К. Оптические измерения. Ч.3. Функциональная схема прибора оптических измерений. Типовые узлы. Оптические измерения геометрических параметров. Учебное пособие. / В. К. Кирилловский – СПб: ГУ ИТМО, 2005. – 67 с.
8. Оптоелектронні системи та пристрої. Навчальний посібник / В. П. Кожем’яко, В. С. Гаркушевський, В. Г. Петрук. – Винниця: ВНТУ, 2005. – 100с.
9. Міхеєнко Л. А. Хвильові вимірювання. Навчальний посібник з дисципліни «Оптичні вимірювання», ч. 3. – Київ: НТУ КПІ. – 2011. – 64 с.
10. Основы лазерной техники / Байбородин Ю. В. – Киев : Вища школа. Головное изд-во. 1981. – 408 с.
11. Бесконтактный измеритель длины и скорости. Электронный ресурс / http://www.alfa-sensor.ru/ru/non-contact-speed-measurement-ru
12. Кузьмин И. В. Оценка эффективности и оптимизации АСКУ / Кузьмин И. В. – М. : Сов. радио, 1971. – 296 с.
13. Прикладная оптика / М. И. Апенко, А. С. Дубовик. – М. : Наука. 1971. – 392 с.
14. Огурцов А. Н. Физика для студентов. Оптика / Электронный ресурс / http://sites.google.com/sites/anogurtsov/lektures/phys

==== REFERENCES ======
1. Pat. 114755 Ukrayina, MPK B66F 3/00. Pidiymach / Arkhipov V. I. ta inshi; zayavnykom i patentov-lasnykom ye Arkhipov V. I. – № u201612323; zayavl. 05.12.16; opubl. 10.03.2017. Byul. № 5.
2. Pat. Rosiyi 2038280, MPK B66F 3/00. Pidyomnyy prystriy; opubl. 27.06.1995.
3. Pat. Rosiyi 2313482, MPK B66F 3/00. Pidiymach; opubl. 27.12.2007.
4. Osnovy metrolohiyi ta vymiryuvalʹnoyi tekhniky: Pidruchnyk: U 2 t. / [Dorozhovetsʹ M., Motalo V., Stadnyk B. ta in.]; pid red.. B.Stadnyka. – Lʹviv: Vyd-vo «Lʹvivsʹka politekhnika», 2005. – T. 1. Osnovy metrolohiyi. – 532 s.
5. Osnovy metrolohiyi ta elektrychnykh vymiryuvanʹ : pidruchnyk / [Kukharchuk V. V., Kucheruk V. YU., Volodarsʹkyy YE. T., Hrabko V. V.] – Vinnytsya : VNTU, 2012. – 522 s.
6. Kyryllovskyy V. K. Optycheskye yzmerenyya. CH.1. Vvedenye y obshchye voprosy. Tochnostʹ opty-cheskykh yzmerenyy. Uchebnoe posobye / V. K. Kyryllovskyy – SPb: HYTMO(TU), 2003. – 47 s.
7. Kyryllovskyy V. K. Optycheskye yzmerenyya. CH.3. Funktsyonalʹnaya skhema prybora optycheskykh yzmerenyy. Typovye uzly. Optycheskye yzmerenyya heometrycheskykh parametrov. Uchebnoe posobye. / V. K. Kyryllovskyy – SPb: HU YTMO, 2005. – 67 s.
8. Optoelektronni systemy ta prystroyi. Navchalʹnyy posibnyk / V. P. Kozhemʺyako, V. S. Harku-shevsʹkyy, V. H. Petruk. – Vynnytsya: VNTU, 2005. – 100s.
9. Mikheyenko L. A. Khvylʹovi vymiryuvannya. Navchalʹnyy posibnyk z dystsypliny «Optychni vymiryu-vannya», ch. 3. – Kyyiv: NTU KPI. – 2011. – 64 s.
10. Osnovy lazernoy tekhnyky / Bayborodyn YU. V. – Kyev : Vyshcha shkola. Holovnoe yzd-vo. 1981. – 408 s.
11. Beskontaktnyy yzmerytelʹ dlyny y skorosty. Élektronnyy resurs / http://www.alfa-sensor.ru/ru/non-contact-speed-measurement-ru
12. Kuzʹmyn Y. V. Otsenka éffektyvnosty y optymyzatsyy ASKU / Kuzʹmyn Y. V. – M. : Sov. radyo, 1971. – 296 s.
13. Prykladnaya optyka / M. Y. Apenko, A. S. Dubovyk. – M. : Nauka. 1971. – 392 s.
14. Ohurtsov A. N. Fyzyka dlya studentov. Optyka / Élektronnyy resurs / http://sites.google.com/sites/anogurtsov/lektures/phys

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 203

Опубліковано

2017-10-09

Як цитувати

[1]
Г. Д. Дорощенков, «Оптоелектронна система контролю синхронності руху», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 33, вип. 1, с. 11–17, Жов 2017.

Номер

Розділ

Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають