Аспекти оптимізації швидкості фрактального ущільнення зображень

  • ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ МАЙДАНЮК Вінницький національний технічний університет
  • ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ЛІЩУК Вінницький національний технічний університет
  • ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ КОРОЛЬ Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: фрактальне ущільнення зображень, системи ітеруючих функцій, класифікація блоків

Анотація

Проаналізовано фрактальний метод стиснення зображень. Проведено аналіз варіантів оптимізації та підвищення швидкодії фрактального ущільнення зображень. На основі досліджень розроблено швидкодіючий алгоритм фрактального ущільнення та його програмна реалізація.

Біографії авторів

ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ МАЙДАНЮК, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення Вінницького національного технічного університету

ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ЛІЩУК, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри програмного забезпечення Вінницького національного технічного університету

ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ КОРОЛЬ, Вінницький національний технічний університет

магістр кафедри програмного забезпечення Вінницького національного технічного університету

Посилання

1. Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео. / Ватолин Д., Ратушняк А., Смирнов М., Юкин В. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2002. – 384 с.
2. Сэломон Д. Сжатие данных, изображений и звука. / Д. Сэломон – М.: Техносфера, 2004. – 368 с.
3. Кожем’яко В.П. Аналіз та перспективи розвитку кодування зображень / В.П. Кожем’яко, В.П. Майданюк, К.М. Жуков - Вісник ВПІ, 1999, № 3. – 42-48c.
4. Майданюк В. П. Методи і засоби комп’ютерних інформаційних технологій. Кодування зображень. Навчальний посібник // Вінниця: ВДТУ, 2001. – 63 с.
5. Кожем'яко В.П., Майданюк В.П., Жуков К.М., Хамді Р.Р., Піка С.О. Фрактальне стиснення зображень природного походження // Міжнародний науково-технічний журнал "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах", Хмельницький, 1999, № 2, с. 50-54
6. Kozhemiako V.P., Maidanuk V.P., Pika S.,Zhukov K.M. Speeding up of fractal image compression // Proceeding of SPIE, 2001, Vol. 4425, p. 9-16.
7. Майданюк В. П. Оптимізація роботи з масивами при програмній реалізації фрактального ущільнення зображень // Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія» м. Вінниця, 28-30 травня 2014 року. -http://epsi.vntu.edu.ua/uploads/2014/21566f3cb607ef54fad70ae3695246eabd53cd46.pdf
REFERENCES
1. Metody szhatyya dannykh. Ustroystvo arkhyvatorov, szhatye yzobrazhenyy y vydeo. / Vatolyn D., Ratushnyak A., Smyrnov M., Yukyn V. – M.: DYALOH-MYFY, 2002. – 384 s.
2. Sélomon D. Szhatye dannykh, yzobrazhenyy y zvuka. / D. Sélomon – M.: Tekhnosfera, 2004. – 368 s.
3. Kozhemʺyako V.P. Analiz ta perspektyvy rozvytku koduvannya zobrazhenʹ / V.P. Kozhemʺyako, V.P. Maydanyuk, K.M. Zhukov - Visnyk VPI, 1999, № 3. – 42-48c.
4. Maydanyuk V. P. Metody i zasoby kompʺyuternykh informatsiynykh tekhnolohiy. Koduvannya zobrazhenʹ. Navchalʹnyy posibnyk // Vinnytsya: VDTU, 2001. – 63 s.
5. Kozhem'yako V.P., Maydanyuk V.P., Zhukov K.M., Khamdi R.R., Pika S.O. Fraktalʹne stysnennya zobrazhenʹ pryrodnoho pokhodzhennya // Mizhnarodnyy naukovo-tekhnichnyy zhurnal "Vymiryuvalʹna ta obchyslyuvalʹna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh", Khmelʹnytsʹkyy, 1999, № 2, s. 50-54.
6. Kozhemiako V.P., Maidanuk V.P., Pika S.,Zhukov K.M. Speeding up of fractal image compression // Proceeding of SPIE, 2001, Vol. 4425, p. 9-16.
7. Maydanyuk V. P. Optymizatsiya roboty z masyvamy pry prohramniy realizatsiyi fraktalʹnoho ushchilʹnennya zobrazhenʹ // Tezy dopovidey Chetvertoyi Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Informatsiyni tekhnolohiyi ta kompʺyuterna inzheneriya» m. Vinnytsya, 28-30 travnya 2014 roku. -http://epsi.vntu.edu.ua/uploads/2014/21566f3cb607ef54fad70ae3695246eabd53cd46.pdf.
Опубліковано
2017-10-09
Як цитувати
[1]
В. МАЙДАНЮК, О. ЛІЩУК, і Д. КОРОЛЬ, Аспекти оптимізації швидкості фрактального ущільнення зображень, ОЕІЕТ, vol 33, № 1, Жов 2017.
Розділ
Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів