Фотоелектричний вимірювальний перетворювач параметрів потоку молока

  • ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ КУЧЕРУК Вінницький національний технічний університет
  • ПАВЛО ІГОРОВИЧ КУЛАКОВ Вінницький національний технічний університет
  • ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ МОСТОВИЙ Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: потік молока, інтенсивність молоковіддачі, управління процесом доїння, параметри молоковіддачі

Анотація

У статті розглядається фотоелектричний вимірювальний перетворювач параметрів потоку молока, за допомогою якого забезпечується пряме вимірювання інтенсивності потоку та непряме вимірювання інших параметрів молоковіддачі. Перспективним є використання вищевказаного вимірювального перетворювача на стійлових доїльних установках у складі доїльних апаратів з функцією керування процесом доїння.

Біографії авторів

ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ КУЧЕРУК, Вінницький національний технічний університет

д.т.н., професор, завідувач кафедри метрології та промислової автоматики

ПАВЛО ІГОРОВИЧ КУЛАКОВ, Вінницький національний технічний університет

д.т.н., професор кафедри метрології та промислової автоматики

ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ МОСТОВИЙ, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри метрології та промислової автоматики

Посилання

1.Фененко, А. І. Механізація доїння корів. Теорія і практика. / А. І. Фененко –К. : ННЦ«ІАЕ», 2008. – 198 с.
2.Кулаков, П. І. Елементи теорії вимірювального контролю параметрів біотехнічної системидоїння / П. І. Кулаков. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 220 с.
3.Дмитрів, В. Т. Основи теорії машиновикористання у тваринництві / В. Т. Дмитрів. – Львів,2008. – 260 с.
4.Кучерук, В. Ю. Фотоелектричне вимірювальне перетворення площа–напруга / В. Ю.Кучерук, Є. А. Паламарчук, П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь, Ю. Є. Блохін // Міжнароднийнауково–технічний журнал "Оптико–електронні інформаційно–енергетичні технології". –2014. – № 1 (27). – с. 139 – 145.
5.Ревенко, І. І. Машиновикористання у тваринництві: підруч. для студ. аграрних вузів /І. І. Ревенко [та ін] ; ред. І. І. Ревенко. – К. : Урожай, 1999. – 207 с.
6.Горбійчук, М. І. Числові методи і моделювання на ЕОМ / М. І. Горбійчук, Є. П. Пістун. –Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 408 с.
7.Шрюфер, Е. Обробка сигналів: цифрова обробка дискретизованих сигналів / Е. Шрюфер. ; заред. В. П. Бабака. – К.: Либідь, 1992. – 296 с.
8.Цой, Ю. А. Процессы и оборудование доильно-молочных отделений животноводческихферм / Ю. А. Цой. – М. : ГНУ ВИЭСХ, 2010. – 424 с.
REFERENCES
1.Fenenko, А. Mechanization of milking cows. Theory and practice. / А. І. Fenenko –К. : NNT«ІАЕ», 2008. – 198 p.
2.Kulakov, P. І. Elements of the theory of biotechnical milking system measuring control / P. І.Kulakov. – Vinnitsia : VSTU, 2015. – 220 p.
3.Dmytriv, V. Basic theory of machines in cattle / V. Т. Dmytriv. – Lviv, 2008. – 260 p.
4.Kucheruk, V. Photoelectric conversion area measuring-voltage / V. Kucheruk, E. Palamarchuk, P.Kulakov, T. Gnes, Y. Blokhin / / International scientific journal "Optoelectronic information-powertechnologies." - 2014. - № 1 (27). - 139 – 145 p.
5.Revenko, І. Using machines in cattle: a textbook for students of agricultural universities /І. І. Revenko [etc] ; Ed. І. І. Revenko. – К. : Urozhay, 1999. – 207 p.
6.Gorbiychuk, М. Numerical methods and computer modeling / М. І. Gorbiychuk, E. P. Pistun. –Ivano-Frankivsk: ІFNТUNG, 2010. – 408 p.
7.Shrufer, Е. Signal processing: digital processing of sampled signals / Е. Shrufer. ; Ed. V. Babak. –К.: Lybid, 1992. – 296 p.
8.Tsoy, Y. A. (2010) Processes and equipment of milk departments of farms. M.: GNU VIESH, 424.
Опубліковано
2017-10-09
Як цитувати
[1]
В. КУЧЕРУК, П. КУЛАКОВ, і Д. МОСТОВИЙ, Фотоелектричний вимірювальний перетворювач параметрів потоку молока, ОЕІЕТ, vol 33, № 1, Жов 2017.
Розділ
Оптичні та оптико-електронні сенсори і перетворювачі в системах керування та екологічного моніторингу