АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ВІДЕОКАРТ

Автор(и)

  • Олександр Никифорович Романюк Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Олександрович Дудник Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

відеокарта, архітектура графічних процесорів, конвеєр рендерингу

Анотація

У статті розглянуто основні етапи еволюції архітектури конвеєру рендерингу в графічних процесорах з метою визначення пріоритетних напрямків досліджень в області комп’ютерної візуалізації реального часу.

Біографії авторів

Олександр Никифорович Романюк, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, Перший проректор ВНТУ

Олександр Олександрович Дудник, Вінницький національний технічний університет

Аспірант кафедри Програмного забезпечення

Посилання

Романюк О. Н. Підвищення продуктивності перспективно-коректного текстурування з використанням анізотропної фільтрації [Текст] / О. Н. Романюк, О. О. Дудник // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2016. – № 3. – С. 192-195.

Романюк О. Н. Математичні моделі піксела / О. Н. Романюк, О. О. Дудник // Електронні інформаційні ресурси: створення, використання доступ. Збірник міжнародної ноуковопрактичної конференції. – Вінниця-2014. – С. 289-293

Вяткин С. И. Анизотропная фильтрации текстуры в реальном времени [Текст] / С. И. Вяткин, А. Н. Романюк, А. А. Дудник // Измерительная и вычислительная техника в технологических процессах. – 2015. – № 4. – С. 217-221.

Романюк О. Н. Підвищення реалістичності зафарбовування тривимірних графічних об'єктів [Текст] / О. Н. Романюк, О. О. Дудник // Вісник ХНТУ. – 2016. – № 3 (58). – С. 269-272.

Романюк О. Н. Високопродуктивні методи та засоби зафарбовування тривимірних графічних об’єктів. Монографія. // О. Н. Романюк – Вінниця : УНІВЕСУМ-Вінниця, 2006

Романюк О. Н. Аналіз архітектур графічних відеокарт / О. Н. Романюк, Д. Т. Обідник, О. В. Поліщук, П. О. Величко // П'ята міжнародна науково -технічна конференція "Моделювання та комп'ютерна графіка", Донецьк, 24-27 вересня 2013 р. – Донецьк : ДонНТУ, 2013. – С. 132–138.

Romanyuk S. A. Function-based gpu architecture // S. A. Romanyuk, S. V. Pavlov, O.O. Dudnyk – Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах No 1’ 2015

Романюк О. Н. Аналіз архітектур відеокарт компанії NVIDIA / О. Н. Романюк, О. В. Даньковська, С. І. Вяткін // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Електронні ресурси: створення, використання, доступ", Вінниця, грудень 2014 р. –2014. – С. 3-15.

REFERENCES

Romanyuk O. N. Pidvyshchennya produktyvnosti perspektyvno-korektnoho teksturavanna z vykorystannyam anizotropnoyi filʹtratsiyi [Tekst] / O. N. Romanyuk, O. O. Dudnyk // Vymiryuvalna y obchyslyuvalʹna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh. – 2016. – № 3. – S. 192-195.

Romanyuk O.N. Matematychni modeli piksela / O. N. Romanyuk, O. O. Dudnyk // Elektronnii informatsiyni resursy: stvorennya, vykorystannya dostup. Zbirnyk mizhnarodnoyi noukovopraktychnoyi konferentsiyi. – Vinnytsya-2014. – S. 289-293

Vyatkyn S. Y. Anyzotropnaya fylʹtratsyya v realʹnom vremeny [Tekst] / S. Y. Vyatkyn, A. N. Romanyuk, A. A. Dudnyk // Yzmerytelʹnaya y vychyslytelʹnaya tekhnyka v tekhnolohycheskykh protsessakh. – 2015. – № 4. – S. 217-221.

Romanyuk O. N. Pidvyshchennya realistychnosti zafarbovuvannya tryvymirnykh hrafichnykh ob'yektiv [Tekst] / O. N. Romanyuk, O. O. Dudnyk // Visnyk KHNTU. – 2016. – № 3 (58). – S. 269-272.

Romanyuk O. N. Vysokoproduktyvni metodyka ta zasoby zafarbovuvannya tryvymirnykh hrafichnykh ob'yektiv. Monohrafiya. // O. N. Romanyuk – Vinnytsya: UNIVESUM-Vinnytsya, 2006.

Romanyuk O. N. Analiz arkhitektur hrafichnykh videokart / O. N. Romanyuk, D. T. Obidnyk, O. V. Polishchuk, P. O. Velychko // P'yata mizhnarodna naukovo-tekhnichna konferentsiya "Modelyuvannya ta komp'yuterna hrafika", Donetsk, 24-27 veresnya 2013 r. – Donetsk: DonNTU, 2013. – S. 132-138.

Romanyuk S. A. Funktsyonalʹnaya arkhytektura gpu // S. A. Romanyuk, S. V. Pavlov, O. O. Dudnyk – Vymiryuvalʹna ta obchyslyuvalʹna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh № 1 '2015

Romanyuk O. N. Analiz arkhitektur videokart kompaniyi NVIDIA / O. N. Romanyuk, O. V. Dankovska, S. I. Vyatkin // Zbirnyk materialiv Mizhnarodnoyi nauko-praktychnoyi Internetkonferentsiyi "Elektronni resursy: stvorennya, vykorystannya, dostup", Vinnytsya, hrudnya 2014 r. – 2014. – S. 3-15.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 181

Опубліковано

2018-08-20

Як цитувати

[1]
О. Н. Романюк і О. О. Дудник, «АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ВІДЕОКАРТ», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 34, вип. 2, Сер 2018.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають