Визначення фонових, електро- та гідродинамічних складових амплітудно-частотно-часового спектру вібросигналу 3-го гідроагрегату Дністровської ГЕС-2

Автор(и)

  • В. В. Кухарчук Вінницький національний технічний університет
  • С. Ш. Кацив Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Усов Вінницький національний технічний університет
  • І. К. Говор Вінницький національний технічний університет
  • С. О. Биковський Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

амплітудно-частотно-часовий спектр, фонова складова, електродинамічна складова, гідродинамічна складова

Анотація

В роботі запропоновані методи розділення кожної смуги частот амплітудно-частотно-часового спектру вібросигналу на окремі складові, кожна з яких відповідає певним чинникам вібрації. Наведені приклади такого розділення, які базуються на існуючих архівних даних одного з гідроагрегатів.

Біографії авторів

В. В. Кухарчук, Вінницький національний технічний університет

д.т.н., проф., завідувач кафедри теоретичної електротехніки та електричних вимірювань

С. Ш. Кацив, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доц., доцент кафедри теоретичної електротехніки та електричних вимірювань

В. В. Усов, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри теоретичної електротехніки та електричних вимірювань

І. К. Говор, Вінницький національний технічний університет

асистент кафедри теоретичної електротехніки та електричних вимірювань

С. О. Биковський, Вінницький національний технічний університет

здобувач наукового ступеня кандидата технічних наук кафедри теоретичної електротехніки та електричних вимірювань

Посилання

1. Ширман А. Р. Практическая вибродиагностика и мониторинг состояния механического оборудования / А. Р. Ширман, А. Б. Соловьев — Москва, 1996. — 276 с.
2. Кухарчук В. В. Дослідження результатів дискретного вейвлет-перетворення вібросигналу при коефіцієнті стискання 2 та різних материнських вейвлетах / В. В. Кухарчук,
С. Ш. Кацив, В. Г. Мадьяров, С. О. Биковський // Вісник Інженерної Академії України. — 2011. — № 2. — С. 66—69.
3. Кухарчук В. В. Оцінка ефективності алгоритмів дискретного вейвлет-перетворення вібросигналів з різними коефіцієнтами стискання / В. В. Кухарчук, С. Ш. Кацив // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 4. — С. 151—154.
4. Кухарчук В. В. Частотна ідентифікація масштабних коефіцієнтів дискретного вейвлет-перетворення вібросигналів / В. В. Кухарчук, С. Ш. Кацив, С. О. Биковський // Вісник Інженерної Академії України. — 2012. — № 1. — С. 138—142.
5. Кухарчук В. В. Система автоматизованого діагностування і прогнозування розвитку дефектів гідрогенераторів / В. В. Кухарчук, С. Ш. Кацив, В. Г. Мадьяров, І. К. Говор,
В. Я. Ніколаєв // Вісник Інженерної Академії України. — 2009, № 2. — С. 126—132.
6. Кухарчук В. В. Принципи побудови штучної нейронної мережі системи автоматизованого діагностування і прогнозування розвитку дефектів гідроагрегатів / В. В. Кухарчук,
С. Ш. Кацив, В.Г. Мадьяров // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2012. — № 1 (23). — С. 42—47.
7. Кацив С. Ш. Штучна нейроподібна мережа для діагностування дефектів гідроагрегатів /
С. Ш. Кацив // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. — 2013 — № 1. — С. 74—83.REFERENCES
1. Shirman A. R. Prakticheskaya vibrodiagnostika i monitoring sostoyaniya mehanicheskogo oborudovaniya / A. R. Shirman, A. B. Solovev — Moskva, 1996. — 276 s.
2. Kuharchuk V. V. DoslIdzhennya rezultativ diskretnogo veyvlet-peretvorennya vibrosignalu pri koefitsienti stiskannya 2 ta riznih materinskih veyvletah / V. V. Kuharchuk, S. Sh. Katsiv,
V. G. Madyarov, S. O. Bikovskiy // Visnik Inzhenernoyi Akademiyi Ukrayini. — 2011. — № 2. — S. 66—69.
3. Kuharchuk V. V. OtsInka efektivnosti algoritmiv diskretnogo veyvlet-peretvorennya vibrosignaliv z riznimi koefitsientami stiskannya / V. V. Kuharchuk, S. Sh. Katsiv // Visnik Vinnitskogo politehnichnogo Institutu. — 2012. — № 4. — S. 151—154.
4. Kuharchuk V. V. Chastotna identifikatsiya masshtabnih koefitsientiv diskretnogo veyvlet-peretvorennya vibrosignaliv / V. V. Kuharchuk, S. Sh. Katsiv, S. O. Bikovskiy // Visnik Inzhenernoyi Akademiyi Ukrayini. — 2012. — № 1. — S. 138—142.
5. Kuharchuk V. V. Sistema avtomatizovanogo diagnostuvannya i prognozuvannya rozvitku defektiv gidrogeneratoriv / V. V. Kuharchuk, S. Sh. Katsiv, V. G. Madyarov, I. K. Govor, V. Ya. Nikolaev // Visnik Inzhenernoyi Akademiyi Ukrayini. — 2009, № 2. — S. 126—132.
6. Kuharchuk V. V. Printsipi pobudovi shtuchnoyi neyronnoyi merezhi sistemi avtomatizovanogo diagnostuvannya i prognozuvannya rozvitku defektiv gidroagregativ / V. V. Kuharchuk,
S. Sh. Katsiv, V. G. Madyarov // Optiko-elektronni informatsiyno-energetichni tehnologiyi. — 2012. — № 1 (23). — S. 42—47.
7. Katsiv S. Sh. Shtuchna neyropodibna merezha dlya diagnostuvannya defektiv gidroagregativ /
S. Sh. Katsiv // Informatsiyni tehnologiyi ta komp’yuterna inzheneriya. — 2013 — № 1. — S. 74—83.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 320

Опубліковано

2016-04-14

Як цитувати

[1]
В. В. Кухарчук, С. Ш. Кацив, В. В. Усов, І. К. Говор, і С. О. Биковський, «Визначення фонових, електро- та гідродинамічних складових амплітудно-частотно-часового спектру вібросигналу 3-го гідроагрегату Дністровської ГЕС-2», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 30, вип. 2, с. 12–18, Квіт 2016.

Номер

Розділ

Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають