Удосконалення математичної моделі вимірювального перетворювача інтенсивності світлового потоку

Автор(и)

  • В. Ю. Кучерук Вінницький національний технічний університет
  • П. І. Кулаков Вінницький національний технічний університет
  • Т. В. Гнесь Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

вимірювальне перетворення, фотодіод, інтенсивність світлового потоку, спектральна характеристика, математична модель

Анотація

У статті запропоновано методику інтерполяції залежності спектральної чутливості фотодіоду від довжини хвилі оптичного випромінювання та удосконалено математичну модель вимірювального перетворювача інтенсивності світлового потоку на основі пари фотодіод — операційний підсилювач. Удосконалена модель враховує спектральну характеристику фотодіоду та спектральну характеристику джерела оптичного випромінювання.

Біографії авторів

В. Ю. Кучерук, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри МПА

П. І. Кулаков, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри МПА

Т. В. Гнесь, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри МПА

Посилання

1. Volodymyr A. Podzharenko and Pavlo I. Kulakov. Photoelectric angle converter. Proc. SPIE 4425, Selected papers from the international conference on optoelectronic information technologies, 452 (June 12, 2001); doi 10.1117/12.429768; http://dx.doi.org/10.1117/12.429768
2. Кучерук, В. Ю. Фотоелектричне вимірювальне перетворення площа–напруга [Текст] / В. Ю. Кучерук, Є. А. Паламарчук, П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь, Ю. Є. Блохін // Міжнародний науково–технічний журнал «Оптико–електронні інформаційно–енергетичні технології». — 2014. — № 1 (27). — С. 139—145.
3. Васілевський, О. М. Елементи теорії підвищення точності вимірювання та синхронізації кутових швидкостей роторів взаємозв’язаних електромоторів: монографія [Текст] /
О. М. Васілевський, П. І. Кулаков — Вінниця. : ВНТУ, 2011. — 176 с.
4. Носов, Ю. Р. Оптроны и их применение [Текст] / Ю. Р. Носов, А. С. Сидоров. — М. : Радио и связь, 1981. — 280 с.
5. Амброзяк А. Л. Конструкция и технология полупроводниковых фотоэлектрических приборов. — М. : Сов. радио, 1971. — 128 с.
6. Everlight Americas Inc. [Електронний ресурс] / Everlight Americas Inc. – Режим доступу : http://everlightamericas.com — 21.06.2015. — Заголовок з екрану
7. Infineon Technologies AG [Електронний ресурс] / Infineon Technologies AG — Режим доступу : https://www.infineon.com – 21.06.2015. – Заголовок з екрану
8. OPTEK — TT electronics Company [Електронний ресурс] / OPTEK — TT electronics Company — Режим доступу : http://optekinc.com – 21.06.2015. – Заголовок з екрану
9. Hamamatsu Photonics [Електронний ресурс] / Hamamatsu Photonics — Режим доступу : http://www.hamamatsu.com — 21.06.2015. — Заголовок з екрану
10. AMS–TAOS USA Inc. [Електронний ресурс] / AMS–TAOS USA Inc. — Режим доступу : http://www.taosinc.com — 21.06.2015. — Заголовок з екрану
11. Аксененко, М. Д. Микроэлектронные фотоприемные устройства [Текст] / М. Д. Аксененко, М. Л. Бараночников, О. В. Смолин. — М. : Энергоатомиздат, 1984. — 208 с.
12. Кузьмичев, В. Е. Законы и формулы физики [Текст] / В. Е. Кузьмичев. — К. : Наукова думка, 1989. — 864 с.
13. Ишанин, Г. Г. Источники и приемники излучения [Текст] : учебное пособие для студентов оптических специальностей вузов / Г. Г. Ишанин, Э. Д. Панков, А. Л. Андреев,
Г. В.Польщиков. — СПб. : Политехника, 1991. — 240 с.
14. Калниболотский, Ю. М. Проектирование электронных схем [Текст] /
Ю. М. Калниболотский, В. С. Pысин. — К. :Техніка, 1976. —144 с.


REFERENCES
1. Volodymyr A. Podzharenko and Pavlo I. Kulakov. Photoelectric angle converter. Proc. SPIE 4425, Selected papers from the international conference on optoelectronic information technologies, 452 (June 12, 2001); doi 10.1117/12.429768; http://dx.doi.org/10.1117/12.429768.
2. Kucheruk, V. Photoelectric conversion area measuring-voltage [Text] / V. Kucheruk,
E. Palamarchuk, P. Kulakov, T. Hnes, Blokhin Y / / International scientific journal «Optoelectronic information-power technologies.» — 2014. — № 1 (27). — 139 — 145 p.
3. Wasilewski, A. Elements theory increase measurement accuracy and synchronization of rotor angular velocity interconnected electric motors: monography [Text] / A. Wasilewski, P. Kulakov — Vinnytsia. : VNTU, 2011. — 176 p.
4. Nosov Y. Optrons Application [Text] / J. R. Nosov, A. Sidorov. — Moscow: Radio and communication, 1981. — 280 p.
5. Ambrozyak AL Constructions and Technologies semiconductors photoelectrical devices. — Moscow: Sov. radio, 1971. —128 p.
6. Everlight Americas Inc. [Electronic resource] / Everlight Americas Inc. — Access: http://everlightamericas.com — 21.06.2015. — Title screen.
7. Infineon Technologies AG [electronic resource] / Infineon Technologies AG — Access: https://www.infineon.com — 21.06.2015. — Title screen.
8. OPTEK — TT electronics Company [electronic resource] / OPTEK — TT electronics Company — Access: http://optekinc.com — 21.06.2015. — Title screen.
9. Hamamatsu Photonics [electronic resource] / Hamamatsu Photonics — Access: http://www.hamamatsu.com — 21.06.2015. — Title screen.
10. AMS-TAOS USA Inc. [Electronic resource] / AMS-TAOS USA Inc. — Access: http://www.taosinc.com — 21.06.2015. — Title screen.
11. Aksenenko, M. Microelectronic photodetector device [Text] / MD Aksenenko, M., Baranochnykov, A. Smolyn. — M. : Energoatomizdat, 1984. — 208 p.
12. Kuzmicheva, V. Laws of physics and the formula [Text] / V. Kuzmicheva. — K. : Naukova Dumka, 1989. — 864 p.
13. Yshanyn, G. Sources and receiver radiation [Text]: Textbook / G. Yshanyn, E. Pankow,
A. Andreev, G. Polschykov. — SPb. : Polytechnics, 1991. — 240 p.
14. Kalnybolotskyy, Y. Designing electrical schemes [Text] / M. Kalnybolotskyy, V. Rysyn. — K. : Technology, 1976. — 144 p.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 316

Опубліковано

2016-04-14

Як цитувати

[1]
В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, і Т. В. Гнесь, «Удосконалення математичної моделі вимірювального перетворювача інтенсивності світлового потоку», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 30, вип. 2, с. 82–88, Квіт 2016.

Номер

Розділ

Оптичні та оптико-електронні сенсори і перетворювачі в системах керування та екологічного моніторингу

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають