ВИКОРИСТАННЯ ЧАСТКОВО ГОМОМОРФНОГО АЛГОРИТМУ ШИФРУВАННЯ НА ЕЛІПТИЧНИХ КРИВИХ У ХМАРНІЙ СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ

Автор(и)

  • Р. Н. Квєтний Вінницький національний технічний університет
  • Є. О. Титарчук Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

електронне голосування, хмарні обчислення, частково гомоморфне шифрування

Анотація

У даній роботі представлено новий підхід побудови сервісу електронного голосування, що за рахунок використання частково гомоморфного шифрування на основі еліптичних кривих дозволяє забезпечити принцип таємниці волевиявлення користувачів. Запропонована у роботі система використовує магнітні картки для ідентифікації користувачів, комп’ютери на виборчих дільницях, та дозволяє користувачам системи перевірити правильність врахування свого вибору з дому, не передаючи системі жодних особистих даних. 

Біографії авторів

Р. Н. Квєтний, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри АІВТ

Є. О. Титарчук, Вінницький національний технічний університет

аспірант, факультет комп'ютерних систем та автоматики, Вінницький національний технічний університет

Посилання

1. Титарчук Є. О. Використання гібридного шифрування в хмарних технологіях комп’ютерних обчислень [Електронний ресурс]: Sworld. — Режим доступу : http://www.sworld.com.ua/index.php/technical-sciences-314/informatics-computer-science-and-automation-314/23065-314-274. — Назва з екрана.
2. Титарчук Є. О. Захист даних в хмарних технологіях комп’ютерних обчислень [Електронний ресурс]: Захист даних в хмарних технологіях комп’ютерних обчислень // ВНТУ — ВНТУ. — Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2013/inaeksu/txt/tytarchuk.pdf. —
Назва з екрану.
3. Шелудько Г. І. Електронне голосування як різновид виборчих Інформаційно-комунікативних технологій: Зарубіжний та вітчизняний / Шелудько Ганна Ігорівна // м. Київ, 2015 р.
4. Електронне голосування [Електрон. Ресурс]. — Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Електроннеголосування
5. Litan R. E. Law and Policy in the Age of Internet // Duke Law Journal. — 2001. — Vol. 50, № 4. — P. 145.
6. Пряма демократія Швейцарії у цифрову еру [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://www.swissinfo.ch/rus/detail/content.html?cid=36670692&link=cto
7. Hacking fears jeopardise e-voting rollout [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.swissinfo.ch/directdemocracy/voting-with-a-click_hacking-fears-jeopardise-e-voting-rollout/41635672
8. Homomorphic encryption [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://en.wikipedia.org/wiki/Homomorphic_encryption
9. Elections in Brazil [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Brazil#The_Brazilian_voting_machines
10. Recommended elliptic curves for federal government use / NIST — July 1999. — Режим доступу : http://csrc.nist.gov/groups/ST/toolkit/documents/dss/NISTReCur.pdf
11. O. N. Zdanov. Methods and tools of cryptographic information protection / O. N. Zdanov.
V. V. Zolotarev // SibHau. — Krasnoyarsk — 2007. — p. 186

==============REFERENCES==================
1. Titarchuk E. O. Vikoristannya gíbridnogo shifruvannya v khmarnikh tekhnologíyakh komp'yuternikh obchislen' [Yelektronniy resurs]: Sworld. — Rezhim dostupu: http://www.sworld.com.ua/index.php/technical-sciences-314/informatics-computer-science-and-automation-314/23065-314-274. — Nazva z yekrana.
2. Titarchuk Ê. O. Zakhist danikh v khmarnikh tekhnologíyakh komp'yuternikh obchislen' [Yelektronniy resurs]: Zakhist danikh v khmarnikh tekhnologíyakh komp’yuternikh obchislen' // VNTU — VNTU. — Rezhim dostupu: http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2013/inaeksu/txt/tytarchuk.pdf. — Nazva z yekranu.
3. Shelud'ko G. Í. Yelektronne golosuvannya yak ríznovid viborchikh Ínformatsíyno-komuníkativnikh tekhnologíy: Zarubízhniy ta vítchiznyaniy / Shelud'ko Ganna Ígorívna // m. Kií̈v, 2015r
4. Yelektronne golosuvannya [Yelektron. Resurs]. — Rezhim dostupu: http://uk.wikipedia.org/wiki/Yelektronnegolosuvannya
5. Litan R. E. Law and Policy in the Age of Internet // Duke Law Journal. — 2001. — Vol. 50, № 4. — P. 145.
6. Ryama demokratíya Shveytsaríí̈ u tsifrovu yeru [Yelektronniy resurs]. — Rezhim dostupu:
http://www.swissinfo.ch/rus/detail/content.html?cid=36670692&link=cto
7. Hacking fears jeopardise e-voting rollout [Yelektronniy resurs]. — Rezhim dostupu: http://www.swissinfo.ch/directdemocracy/voting-with-a-click_hacking-fears-jeopardise-e-voting-rollout/41635672
8. Homomorphic encryption [Yelektronniy resurs]. — Rezhim dostupu: https://en.wikipedia.org/wiki/Homomorphic_encryption
9. Elections in Brazil [Yelektronniy resurs]. — Rezhim dostupu: https://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Brazil#The_Brazilian_voting_machines
10. Recommended elliptic curves for federal government use / NIST – July 1999. — Rezhim dostupu: http://csrc.nist.gov/groups/ST/toolkit/documents/dss/NISTReCur.pdf
11. O. N. Zdanov. Methods and tools of cryptographic information protection / O. N. Zdanov.
V. V. Zolotarev // SibHau. — Krasnoyarsk — 2007. — p. 186

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 361

Опубліковано

2017-04-13

Як цитувати

[1]
Р. Н. Квєтний і Є. О. Титарчук, «ВИКОРИСТАННЯ ЧАСТКОВО ГОМОМОРФНОГО АЛГОРИТМУ ШИФРУВАННЯ НА ЕЛІПТИЧНИХ КРИВИХ У ХМАРНІЙ СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 32, вип. 2, с. 14–21, Квіт 2017.

Номер

Розділ

Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.