НЕЧІТКИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОЛЬОРОВИХ ВІДТІНКІВ

О. М. Роїк, О. В. Сілагін, А. В. Поплавський

Анотація


Запропонований підхід може бути ефективно використаний при створенні автоматизованих систем розпізнавання різноманітних кольорових відтінків. Застосування його дасть можливість ефективно вирішувати задачі автоматизації дизайнерських  процесів, а також задачі ущільнення  інформації при передачі та зберіганні.


Ключові слова


напівтони, кольорові відтінки, розпізнавання кольорових відтінків, ідентифікація напівтонів, ущільнення інформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Люгер Джорж Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем, 4-е издание / Ф. Люгер Джорж. Пер. с англ. — М. : Издательский дом «Вильямс». 2005. — 864 с.

Митюшкин Ю. И. Soft Computing: идентификация закономерностей нечеткими базами знаний / Ю. И. Митюшкин, Б. И., Мокин, А. П. Ротштейн — Вінниця : УНІВЕРСУМ—Вінниця, 2002. — 145 с.

Ротштейн О. П. Інтелектуальні технології ідентифікації: нечіткі множини, генетичні алгоритми, нейронні мережі. / О. П. Ротштейн. — Вінниця : Універсум—Вінниця, 1999. — 320 с.

Арсенюк І. Р. Застосування апарату нечіткої логіки для оцінки якості графічних растрових зображень / І. Р. Арсенюк, С. В. Кукунін, О. В. Сілагін // «IES-2014» Зб. наук. праць. — Вінниця; ВНТУ, 2014 — 321 с.

Месюра В. І. Системи прийняття рішень з нечіткою логікою : лабораторний практикум. Частина 1. Математичні основи нечіткої логіки / В. І. Месюра, Л. М.Ваховська,

В. В. Колодний — Вінниця : ВНТУ, 2014. — 124 с.

==============REFERENCES===============

Lyuher Dzhorzh F. Yskusstvennyy yntellekt: stratehyy y metody reshenyya slozhnykh problem, 4-e yzdanye / F. Lyuher Dzhorzh. Per. s anhl. — M. : Yzdatelskyy dom «Vyl yams». 2005. — 864 s.

Mytyushkyn YU. Y. Soft Computing: ydentyfykatsyya zakonomernostey nechetkymy bazamy znanyy / YU. Y. Mytyushkyn, B. Y., Mokyn, A. P. Rotshteyn — Vinnytsya: UNIVERSUM-Vinnytsya, 2002. — 145 s.

Rotshteyn O. P. Intelektualni tekhnolohiyi identyfikatsiyi: nechitki mnozhyny, henetychni alhorytmy, neyronni merezhi./ O. P. Rotshteyn — Vinnytsya: Universum — Vinnytsya, 1999. — 320 s.

Arsenyuk I. R. Zastosuvannya aparatu nechitkoyi lohiky dlya otsinky yakosti hrafichnykh rastrovykh zobrazhen / I. R. Arsenyuk, S. V. Kukunin, O. V. Silahin // «IES-2014» Zb. nauk. prats. — Vinnytsya; VNTU, 2014 — 321 s.

Mesyura V. I. Systemy pryynyattya rishen z nechitkoyu lohikoyu : laboratornyy praktykum. Chastyna 1. Matematychni osnovy nechitkoyi lohiky / V. I. Mesyura, L. M.Vakhovska,

V. V. Kolodnyy — Vinnytsya : VNTU, 2014. — 124 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2311-2662 (Online), ISSN 1681-7893 (Print)