ОПТОЕЛЕКТРОННИЙ СУМАТОР-ПОМНОЖУВАЧ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМУ DMAC

Автор(и)

  • Г. Л. Лисенко Вінницький національний технічний університет
  • С. Є. Тужанський Вінницький національний технічний університет
  • М. М. А. Альравашді Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

СЛАР, часткові розрядні суми, оптоелектронний лінійно-алгебраїчний процесор, просторово-часової модулятор світла, вертикально-випромінюючі лазери зі зв'язаними резонаторами

Анотація

Запропоновано математичну модель ітераційного процесу розв'язання СЛАР, в якій вхідний масив коефіцієнтів розбивається на обробні апаратні масиви часткових розрядних сум і відповідних порозрядних переносів, що дозволяє паралельно і одночасно (при оптичній реалізації) обчислювати оператори суми і зсуву. Запропонована архітектура оптоелектронного матричного суматора-помножувача для реалізації обчислень згідно моделі за алгоритмом часового підсумовування DMAC. Досліджено удосконалену модель елемента масиву СС-VCSEL з зовнішньою оптичною емісією у резонаторі як базового елемента ПЧМС для оптичного лінійно-алгебраїчного процесора.

Біографії авторів

Г. Л. Лисенко, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., професор, професор кафедри лазерної та оптико-електронної техніки

С. Є. Тужанський, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент, доцент кафедри лазерної та оптикоелектронної техніки

М. М. А. Альравашді, Вінницький національний технічний університет

здобувач кафедри лазерної та оптоелектронної техніки

Посилання

1. Исихара С. Оптические компьютеры : Новая эра науки. — М. : Наука, 1992. — 96 c.
2. Акаев А. А., Майоров С. А. Оптические методы обработки информации. — М. : Высшая школа, 1988. — 237 с.
3. Кожемяко В. П. Основы теории и схемотехники оптоэлектронных элементов и устройств логико-временного типа: Дис… д-ра техн. наук: 05.13.05. — К., 1988. — 519 с.
4. Лысенко Г. Л., Аль Равашдех Медин, Кобзаренко Р. Л. Оптический вычислительный модуль оптического компьютера / Г. Л. Лысенко, М. Аль Равашдех, Р. Л. Кобзаренко // Вісник ВПІ — 2003. — № 6. — С. 360—364.
5. Лисенко Г. Л. Оптоелектронні напівпровідникові транспаранти для швидкодійних спеціалізованих обчислювачів : монографія / Г. Л. Лисенко, І. В. Мялківська. — Вінниця : ВНТУ, 2015. — 140 с.
6. Лысенко Г. Л. Фотонные Логические элементы на основе фазово-синхронизированных массивов СС-VCSEL / Г. Л. Лысенко, С. Е. Тужанский, М. Альравшдех // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2013. — № 2(26). — С. 42—47.
7. Koyama Fumio. Recent Advances of VCSEL Photonics // Journal of Lightwave Technology. — 2006, Vol. 24, No. 12, pp. 4502—4515.
8. Brunner M. Continuous-Wave Dual-Wavelength Lasing in a Two-Section Vertical-Cavity Laser / M. Brunner, K. Gulden, R. Hovel [et al.] / IEEE Phot. Techn. Lett. — 2000. — No. 12,
pp. 1316—1325.
9. Логгинов А. С. Двухчастотные лазеры со связанными вертикальными резонаторами /
А. С. Логгинов, А. Г. Ржанов, Д. В. Скоров // Квантовая электроника. — 2006. — Т. 36, № 6. — C. 520—526.
10. Badilita V. Control of Polarization Switching in Vertical Coupled-Cavities Surface Emitting Lasers / V. Badilita, J.-F. Carlin, M. Ilegems [et al] // IEEE Photonics Technology Letters. — 2004,
No. 16, pp. 365—367.
11. Zujewski М. Coupled-cavity surface-emitting lasers: spectral and polarization threshold characteristics and electrooptic switching/ M. Zujewski, H. Thienpont, K. Panajotov // Optics Exppress. — 2010. Vol. 18, No.26, pp. 525—533.
12. Zujewski М. Traveling wave electro-optically modulated coupled-cavity surface emitting lasers / M. Zujewski, H. Thienpont, K. Panajotov // Proc. of SPIE. — 2013. Vol. 8639, pp. 3901—3912.

=================REFERENCES=================
1. Isikhara S. Opticheskiye komp'yutery: Novaya era nauki. — M. : Nauka, 1992. — 96 c.
2. Akayev A. A., Mayorov S. A. Opticheskiye metody obrabotki informatsii. — M. : Vysshaya shkola, 1988. — 237 s.
3. Kozhemyako V. P. Osnovy teorii i skhemotekhniki optoelektronnykh elementov i ustroystv logiko—vremennogo tipa: Dis… d—ra tekhn. nauk: 05.13.05. — K., 1988. — 519 s.
4. Lysenko G. L., Al' Ravashdekh Medin, Kobzarenko R. L. Opticheskiy vychislitel'nyy modul' opticheskogo komp'yutera / G. L. Lysenko, M. Al' Ravashdekh, R. L. Kobzarenko // Vísnik VPÍ — 2003. — № 6. — S. 360—364.
5. Lisenko G. L. Optoyelektronní napívprovídnikoví transparanti dlya shvidkodíynikh spetsíalízovanikh obchislyuvachív : monografíya / G. L. Lisenko, Í. V. Myalkívs'ka. — Vínnitsya : VNTU, 2015. — 140 s.
6. Lysenko G. L. Fotonnyye Logicheskiye elementy na osnove fazovo-sinkhronizirovannykh massivov SS-VCSEL / G. L. Lysenko, S. Ye. Tuzhanskiy, M. Al'ravshdekh // Optiko-yelektronní ínformatsíyno-yenergetichní tekhnologíí̈. — 2013. — № 2(26). — S. 42—47.
7. Koyama Fumio. Recent Advances of VCSEL Photonics // Journal of Lightwave Technology. — 2006, Vol. 24, No. 12, pp. 4502—4515.
8. Brunner M. Continuous-Wave Dual-Wavelength Lasing in a Two-Section Vertical-Cavity Laser / M. Brunner, K. Gulden, R. Hovel [et al.] / IEEE Phot. Techn. Lett. — 2000. — No. 12,
pp. 1316—1325.
9. Logginov A. S. Dvukhchastotnyye lazery so svyazannymi vertikal'nymi rezonatorami /
A. S. Logginov, A. G. Rzhanov, D. V. Skorov // Kvantovaya elektronika. — 2006. — T. 36, № 6. — C. 520—526.
10. Badilita V. Control of Polarization Switching in Vertical Coupled-Cavities Surface Emitting Lasers / V. Badilita, J.—F. Carlin, M. Ilegems [et al] // IEEE Photonics Technology Letters. — 2004, No. 16, pp. 365—367.
11. Zujewski M. Coupled-cavity surface-emitting lasers: spectral and polarization threshold characteristics and electrooptic switching/ M. Zujewski, H. Thienpont, K. Panajotov // Optics Exppress. — 2010. Vol. 18, No.26, pp. 525—533.
12. Zujewski M. Traveling wave electro-optically modulated coupled-cavity surface emitting lasers / M. Zujewski, H. Thienpont, K. Panajotov // Proc. of SPIE. — 2013. Vol. 8639, pp. 3901—3912

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 322

Опубліковано

2017-04-13

Як цитувати

[1]
Г. Л. Лисенко, С. Є. Тужанський, і М. М. А. Альравашді, «ОПТОЕЛЕКТРОННИЙ СУМАТОР-ПОМНОЖУВАЧ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМУ DMAC», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 32, вип. 2, с. 43–56, Квіт 2017.

Номер

Розділ

Оптико-електронні пристрої та компоненти в лазерних і енергетичних технологіях

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>