Удосконалення критеріїв ідентифікації впливу рухомого об’єкту на волоконний світловод

  • ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА БАБІЙ Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького
Ключові слова: волоконно-оптичні засоби охорони, рухомий об’єкт, світловод, макровигин, рефлектометрія, коефіцієнт ослаблення, оптичний сигнал

Анотація

В роботі удосконалено критерії ідентифікації впливу рухомого об’єкту на волоконний світловод. Новизною критеріїв є врахування застосування одночасної двочастотної рефлектометрії оптичного сигналу з метою ідентифікації утворення макровигину волоконного світловоду під впливом ваги правопорушника. Критерії відрізняються врахуванням змін коефіцієнта ослаблення оптичного сигналу через утворення макровигину світловода, а також врахуванням відповідності від нормативного значення різниці ваги правопорушника для двох моментів часу; відповідності нормативного значення тривалості впливу правопорушника на світловод та розрізненню впливу завад на світловод. Застосування критеріїв дозволило підвищити завадостійкість виявлення правопорушників.

Удосконалено моделі оцінки завадостійкості моніторингу рухомих об’єктів волоконно-оптичними засобами охорони. Новизною моделі є врахування кількості і значимості ознак ідентифікації рухомого об’єкту як правопорушника, а також врахування імовірнісні показника хибної тривоги і пропуску сигналу. На основі цього отримано збільшення відношення сигналу до шуму у 15 разів, тобто отримано підвищення завадостійкості виявлення на 50–80% за показником відносного коефіцієнта сигналізаційної надійності, шляхом аналізу оптичного сигналу за розробленими критеріями ідентифікації впливу рухомого об’єкта на світловод.

Біографія автора

ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА БАБІЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

к.т.н., доцент кафедри зв’язку, автоматизації та захисту інформації

Посилання

1.Кульчин, Ю. Н. Распределенные волоконно-оптические измерительные сети / Ю. Н.Кульчин. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. – 272 с.
2.Боровик О. В. Застосування функції Ламберта для обґрунтування технічного рішеннящодо ідентифікації макровигину волоконного світловоду при його двочастотнійрефлектометрії / О. В. Боровик // Зб. наук. пр. Військ. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2011. – Вип. № 30. – С. 6-13.
3.Звежинский С. С. Средства обнаружения и системы охранной сигнализации: учеб.пособ. для студ. высш. учеб. зав. / С. С. Звежинский , В. А. Иванов. – М.: МТУСИ, 2008.–260 с.
4.Бутусов М. М. Волоконная оптика и приборостроение // М. М. Бутусова. – Л.:Машиностроение. – 1987. – 328 с.
5.Патент UA 64924, МПК G08B 13/186. Спосіб побудови структури волоконно-оптичногозасобу охорони об’єктів / Лисий М. І.; власник Нац. акад. Держ. прикордон. службиУкраїни. – № u 200311203; заявл. 10.10.03; опубл. 15.03.2004.
REFERENCES
1.Kulchin, Yu. N. Raspredelennyie volokonno-opticheskie izmeritelnyie seti / Yu. N. Kulchin. – M.:FIZMATLIT, 2001. – 272 s.
2.Borovyk O. V. Zastosuvannia funktsii Lamberta dlia obgruntuvannia tekhnichnoho rishenniashchodo identyfikatsii makrovyhynu volokonnoho svitlovodu pry yoho dvochastotnii reflektometrii / O. V. Borovyk // Zb. nauk. pr. Viisk. in-tu Kyiv. nats. un-tu im. T. Shevchenka. – K.: VIKNU, 2011. – Vyp. № 30. – S. 6-13.
3.Zvezhinskiy S. S. Sredstva obnaruzheniya i sistemyi ohrannoy signalizatsii: ucheb. posob. dlyastud. vyissh. ucheb. zav. / S. S. Zvezhinskiy , V. A. Ivanov. – M.: MTUSI, 2008. – 260 s.
4.Butusov M. M. Volokonnaya optika i priborostroenie // M. M. Butusova. – L.: Mashinostroenie. –1987. – 328 s.
5.Patent UA 64924, MPK G08B 13/186. Sposib pobudovy struktury volokonno-optychnoho zasobuokhorony obiektiv / Lysyi M. I.; vlasnyk Nats. akad. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy. – № u 200311203; zaiavl. 10.10.03; opubl. 15.03.2004.
Опубліковано
2017-10-09
Як цитувати
[1]
Ю. БАБІЙ, Удосконалення критеріїв ідентифікації впливу рухомого об’єкту на волоконний світловод, ОЕІЕТ, vol 33, № 1, Жов 2017.
Розділ
Волоконно-оптичні технології в інформаційних (internet, intranet тощо) та енергетичних мережах