Теоретичні засади та метод побудови образно-кластерної моделі оператора бурової установки

Автор(и)

  • Я. М. Николайчук Тернопільський національний економічний університет
  • Г. Я. Процюк Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова:

теоретико-числовий базис, унітарний базис, структуризовані дані, структуризація, структурна складність, поліфункціональні дані

Анотація

В роботі викладено теоретичні засади та методи моніторингу процесів буріння на основі побудови образно-кластерної моделі. Обгрунтована необхідність та ефективність інтерактивного моніторингу станів бурової установки шляхом розрахунку статистичних, кореляційних, спектральних, логіко-статистичних та ентропійних характеристик. Запропонований метод побудови образно-кластерної моделі та її демонстрації на моніторі оператора бурової установки у вигляді фейс-моделі, яка відображає квазістаціонарні стани об’єкта у режимах норми, не норми та аварії. Трансформація зображення образно-кластерної моделі відбувається за рахунок просторового векторного зміщення атрибутів моделі пропорційно до статистичних та інших характеристик об’єкта моніторингу.

Біографії авторів

Я. М. Николайчук, Тернопільський національний економічний університет

д.т.н., професор, завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем

Г. Я. Процюк, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

асистент кафедри інформатики

Посилання

1. Карпаш О. М. Технічна діагностика бурового та нафтогазового обладнання : навч. посібн. — Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 2007. — 272 с.
2. Семенцов Г. Н. Основи моніторингу технологічних об’єктів нафтогазової галузі : навч. посібн. / Г. Н. Семенцов, М. М. Дранчук, О. В. Когутяк, Я. Р. Когуч, Я. В. Куровець/ Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 2010. — 808 с.
3. Николайчук Я. М. Теорія джерел інформації / Николайчук Я. М. — Тернопіль : ТНЕУ, 2008. — 536 с.
4. Вінцюк Т. К. Образний комп’ютер: концепції, методологія, підходи. Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — № 1, 2001. — С.125-160.
5. Кожем’яко В. П. Аналіз та перспективи розвитку кодування зображень / В. П. Кожем’яко,
В. П. Майданюк, К. М. Жуков // Вісник ВПІ, 1999, № 3. – С. 42—48.
6. Поморова О. В. Проектування інтерфейсів користувача: навчальний посібник /
О. В. Поморова, Т. О. Говорущенко. — Хмельницький : ХНУ, 2011. — 206 с.
7. Николайчук Я. Н. Эфективное кодирование суточного рапорта бурового мастера для формализированного ввода в ЭВМ / Я. Н. Николайчук, Р. В. Процюк, Г. Я. Ширмовский /
М. : ВНИИОЭНГ, 1986. — 256 с.
8. Vozna N., Protsiuk H., Pituh I., Nykolaychuk Y. Image-cluster Method of Data Strukturing of Multipsrsmeter Objects Monitiring of Interactive Computer Systems Proceedings of ХІІІth International Conference CADSM’2015. — Lviv, 2015. — PP. 295—299.REFERENCES
1. Karpash О. Technical diagnostics drilling and natural gas equipment: manual. posibn .. — Ivano-Frankivsk: IFSTUOG, 2007. — 272 p.
2. Sementsov G. Basics monitoring of oil and gas industry: Teach. posibn. / G. Sementsov, M. Dranchuk, O. Kohutyak, Ya. Kohuch, Ya. Kurovets / Ivano-Frankivsk IFSTUOG, 2010. — 808 p.
3. Nykolaichuk Ya. Theory sources / Ya. Nykolaichuk - Ternopil: TNEU, 2008. — 536 p.
4. Vintsyuk T. Shaped computer : concepts, methodology, approaches. Opto-electronic information-energy technologies. № 1, 2001. — P. 125—160.
5. Kozhemiako V. Analysis and prospects of encoding images / V. Kozhem'yako, V. Maydanyuk, K. Zhukov VPI // Bulletin, 1999, № 3. — P. 42—48.
6. Pomorova O. Designing user interfaces: a tutorial / O. Pomorova, T. Hovoruschenko. — Khmelnitsky : KNU, 2011. — 206 p.
7. Nykolaichuk Ya. Effectiveness encoding daily report driller for formal input into the computer / Ya. Nikolaychuk, R. Protsyuk, G. Shirmovsky / M . : VNIIOENG, 1986. — 256 p.
8. Vozna N., Protsiuk H., Pituh I., Nykolaychuk Y. Image-cluster Method of Data Strukturing of Multipsrsmeter Objects Monitiring of Interactive Computer Systems Proceedings of ХІІІth International Conference CADSM’2015. — Lviv, 2015. — PP. 295—299.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 232

Опубліковано

2015-07-20

Як цитувати

[1]
Я. М. Николайчук і Г. Я. Процюк, «Теоретичні засади та метод побудови образно-кластерної моделі оператора бурової установки», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 29, вип. 1, с. 96–102, Лип 2015.

Номер

Розділ

Системи технічного зору і штучного інтелекту з обробкою та розпізнаванням зображень

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.