Теоретичні засади та метод побудови образно-кластерної моделі оператора бурової установки

Я. М. Николайчук, Г. Я. Процюк

Анотація


В роботі викладено теоретичні засади та методи моніторингу процесів буріння на основі побудови образно-кластерної моделі. Обгрунтована необхідність та ефективність інтерактивного моніторингу станів бурової установки шляхом розрахунку статистичних, кореляційних, спектральних, логіко-статистичних та ентропійних характеристик. Запропонований метод побудови образно-кластерної моделі та її демонстрації на моніторі оператора бурової установки у вигляді фейс-моделі, яка відображає квазістаціонарні стани об’єкта у режимах норми, не норми та аварії. Трансформація зображення образно-кластерної моделі відбувається за рахунок просторового векторного зміщення атрибутів моделі пропорційно до статистичних та інших характеристик об’єкта моніторингу.


Ключові слова


теоретико-числовий базис, унітарний базис, структуризовані дані, структуризація, структурна складність, поліфункціональні дані

Повний текст:

PDF

Посилання


Карпаш О. М. Технічна діагностика бурового та нафтогазового обладнання : навч. посібн. — Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 2007. — 272 с.

Семенцов Г. Н. Основи моніторингу технологічних об’єктів нафтогазової галузі : навч. посібн. / Г. Н. Семенцов, М. М. Дранчук, О. В. Когутяк, Я. Р. Когуч, Я. В. Куровець/ Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 2010. — 808 с.

Николайчук Я. М. Теорія джерел інформації / Николайчук Я. М. — Тернопіль : ТНЕУ, 2008. — 536 с.

Вінцюк Т. К. Образний комп’ютер: концепції, методологія, підходи. Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — № 1, 2001. — С.125-160.

Кожем’яко В. П. Аналіз та перспективи розвитку кодування зображень / В. П. Кожем’яко,

В. П. Майданюк, К. М. Жуков // Вісник ВПІ, 1999, № 3. – С. 42—48.

Поморова О. В. Проектування інтерфейсів користувача: навчальний посібник /

О. В. Поморова, Т. О. Говорущенко. — Хмельницький : ХНУ, 2011. — 206 с.

Николайчук Я. Н. Эфективное кодирование суточного рапорта бурового мастера для формализированного ввода в ЭВМ / Я. Н. Николайчук, Р. В. Процюк, Г. Я. Ширмовский /

М. : ВНИИОЭНГ, 1986. — 256 с.

Vozna N., Protsiuk H., Pituh I., Nykolaychuk Y. Image-cluster Method of Data Strukturing of Multipsrsmeter Objects Monitiring of Interactive Computer Systems Proceedings of ХІІІth International Conference CADSM’2015. — Lviv, 2015. — PP. 295—299.

REFERENCES

Karpash О. Technical diagnostics drilling and natural gas equipment: manual. posibn .. — Ivano-Frankivsk: IFSTUOG, 2007. — 272 p.

Sementsov G. Basics monitoring of oil and gas industry: Teach. posibn. / G. Sementsov, M. Dranchuk, O. Kohutyak, Ya. Kohuch, Ya. Kurovets / Ivano-Frankivsk IFSTUOG, 2010. — 808 p.

Nykolaichuk Ya. Theory sources / Ya. Nykolaichuk - Ternopil: TNEU, 2008. — 536 p.

Vintsyuk T. Shaped computer : concepts, methodology, approaches. Opto-electronic information-energy technologies. № 1, 2001. — P. 125—160.

Kozhemiako V. Analysis and prospects of encoding images / V. Kozhem'yako, V. Maydanyuk, K. Zhukov VPI // Bulletin, 1999, № 3. — P. 42—48.

Pomorova O. Designing user interfaces: a tutorial / O. Pomorova, T. Hovoruschenko. — Khmelnitsky : KNU, 2011. — 206 p.

Nykolaichuk Ya. Effectiveness encoding daily report driller for formal input into the computer / Ya. Nikolaychuk, R. Protsyuk, G. Shirmovsky / M . : VNIIOENG, 1986. — 256 p.

Vozna N., Protsiuk H., Pituh I., Nykolaychuk Y. Image-cluster Method of Data Strukturing of Multipsrsmeter Objects Monitiring of Interactive Computer Systems Proceedings of ХІІІth International Conference CADSM’2015. — Lviv, 2015. — PP. 295—299.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2311-2662 (Online), ISSN 1681-7893 (Print)