Методика калібрування засобу вимірювання активності іонів калію, фосфату, фториду, амонійного і нітратного азоту

Автор(и)

  • О. М. Васілевський Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

активність іонів, електродна функція, нітратний азот, амонійний азот, колій, фосфати, калібрувальна характеристика

Анотація

Запропоновано методику калібрування засобу вимірювання активності іонів на базі еталонних розчинів, що дає змогу отримувати градуювальні характеристики активності іонів калію, фосфату, амонійного і нітратного азоту при використанні різних іон-селективних давачів. Отримані електродні функції дозволяють виконувати вимірювання активностей іонів з підвищеною точністю.

Біографія автора

О. М. Васілевський, Вінницький національний технічний університет

д.т.н., доцент, професор кафедри метрології та промислової автоматики

Посилання

1. Дідич В. М. Потенціометричні засоби вимірювання активності іонів складових елементів гумусу в ґрунті / В. М. Дідич, О. М. Васілевський, В. О. Поджаренко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — № 5. — 2008. — С. 5—10.
2. Васілевський О. М. Елементи теорії побудови потенціометричних засобів вимірювального контролю активності іонів з підвищеною вірогідністю : [монографія] / О. М. Васілевський,
В. М. Дідич. — Вінниця : ВНТУ, 2013. — 176 с.
3. Датчики измерительных систем / [Ж. Аш, П. Андре, Ж. Бофрон и др.]; под ред.
А. С. Обухова. — [Кн. 2]. — М. : Мир, 1992. — 424 с.
4. Почвы. Определение обменного калия по методу Масловой: ГОСТ 26210-91. — [Действует от 1993-07-01]. — М. : Комитет стандартизации и метрологии СССР, 1991. — 4 с. — (Межгосударственный стандарт).
5. Христенко А. А. Оценка методов определения содержания подвижных соединений азота, фосфора и калия в почвах / А. А. Христенко, Л. Н. Бурлакова, Л. К. Корецкая // Почвоведение. — № 4. — 2008. — С. 96—104.
6. Канивец И. И. Относительная активность калия и калийная буферная способность почв /
И. И. Канивец, Л. Я. Бергулева // Агрохимия. — 1975. — № 4. — С. 50—56.
7. Якість ґрунту. Методи визначення валового фосфору і калію в модифікації ННЦ ІГА
ім. О. Н. Соколовського : ДСТУ 4290-2004. — [Чинний з 2005-10-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2005. — 14 с. — (Національний стандарт України).
8. Якість ґрунту. Визначання нітратного і амонійного азоту в модифікації ННЦ ІГА ім.
О. Н. Соколовського: ДСТУ 4727-2007. — [Чинний з 2008-03-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — 17 с. — (Національний стандарт України).
9. Дідич В. М. Калібрування фторидселективного електрода методом градуювального графіка : наукові праці конф., 14—16 жовтня 2008 р., Харків. Т. 1 / В. М. Дідич, В. О. Поджаренко,
О. М. Васілевський. — Харків : Нац. науковий центр «Інститут метрології», 2008. —
С. 92—94, VI, [1] c. — (Метрологія — 2008).
10. Ґрунти. Визначення рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Чирикова: ДСТУ 4115-2002 — [Чинний з 2002-06-01]. — К. : Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, 2002. — 6 с. — (Національний стандарт України).


REFERENCES
1. Didich V. M. Potentsiometrichni zasobi vimiryuvannya aktivnosti ioniv skladovih elementiv gumusu v grunti / V. M. Didich, O. M. Vasilevskiy, V. O. Podzharenko // Visnik Vinnitskogo politehnichnogo institutu. — № 5. — 2008. — S. 5—10.
2. Vasilevskiy O. M. Elementi teoriyi pobudovi potentsoometrichnih zasobov vimiryuvalnogo kontrolyu aktivnosti ioniv z pidvischenoyu virogidnistyu : [monografiya] / O. M. VasIlevskiy,
V. M. Didich. — Vinnitsya : VNTU, 2013. — 176 s.
3. Datchiki izmeritelnyih sistem / [Zh. Ash, P. Andre, Zh. Bofron i dr.]; pod red. A. S. Obuhova. — [Kn. 2]. — M. : Mir, 1992. — 424 s.
4. Pochvyi. Opredelenie obmennogo kaliya po metodu Maslovoy: GOST 26210-91. — [Deystvuet ot 1993-07-01]. — M. : Komitet standartizatsii i metrologii SSSR, 1991. — 4 s. — (Mezhgosudarstvennyiy standart).
5. Hristenko A. A. Otsenka metodov opredeleniya soderzhaniya podvizhnyih soedineniy azota, fosfora i kaliya v pochvah / A. A. Hristenko, L. N.Burlakova, L. K. Koretskaya // Pochvovedenie. — № 4. — 2008. — S. 96—104.
6. Kanivets I. I. Otnositelnaya aktivnost kaliya i kaliynaya bufernaya sposobnost pochv /
I. I. Kanivets, L. Ya. Berguleva // Agrohimiya. — 1975. — № 4. — S. 50—56.
7. Yakist Gruntu. Metodi viznachennya valovogo fosforu i kaliyu v modifikatsiyi NNTs IGA im. O. N. Sokolovskogo: DSTU 4290-2004. — [Chinniy z 2005-10-01]. — K. : Derzhspozhivstandart Ukrayini, 2005. — 14 s. — (Natsionalniy standart Ukrayini).
8. Yakist Gruntu. Viznachannya nitratnogo i amoniynogo azotu v modifikatsiyi NNTs IGA im. O. N.Sokolovskogo: DSTU 4727-2007. — [Chinniy z 2008-03-01]. — K. : Derzhspozhivstandart Ukrayini, 2007. — 17 s. — (Natsionalniy standart Ukrayini).
9. Didich V. M. Kalibruvannya ftoridselektivnogo elektroda metodom graduyuvalnogo grafIka : naukovi pratsi konf., 14 — 16 zhovtnya 2008 r., Harkiv. T. 1 / V. M. Didich, V. O. Podzharenko, O. M. Vasilevskiy. — Harkiv : Nats. naukoviy tsentr «Institut metrologiyi», 2008. — S. 92—94, VI, [1] c. — (Metrologiya — 2008).
10. Grunti. Viznachennya ruhomih spoluk fosforu i kaliyu za modifikovanim metodom Chirikova: DSTU 4115-2002 — [Chinniy z 2002-06-01]. — K. : Derzhavniy komitet Ukrayini z pitan tehnichnogo regulyuvannya ta spozhivchoyi politiki, 2002. — 6 s. — (Natsionalniy standart Ukrayini).

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 513

Опубліковано

2016-04-14

Як цитувати

[1]
О. М. Васілевський, «Методика калібрування засобу вимірювання активності іонів калію, фосфату, фториду, амонійного і нітратного азоту», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 30, вип. 2, с. 97–105, Квіт 2016.

Номер

Розділ

Оптичні та оптико-електронні сенсори і перетворювачі в системах керування та екологічного моніторингу

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.