ІНФРАЧЕРВОНИЙ СЕНСОР З ВІД’ЄМНИМ ДИФЕРЕНЦІЙНИМ ОПОРОМ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ

Автор(и)

  • В. С. Осадчук Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Осадчук Вінницький національний технічний університет
  • С. В. Барабан Вінницький національний технічний університет
  • О. М. Жагловська Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

частотний перетворювач, піроелектрик, інфрачервоне випромінювання, генератор електричних коливань, функція перетворення

Анотація

Показана можливість перетворення інфрачервоного випромінювання на основі автогенераторного пристрою, який являється схемотехнічним аналогом лямбда-діода та складається з транзисторних структур з від’ємним опором, і в якому чутливим елементом є структура метал-піроелектрик-метал. Отримані графічні залежності вольт-амперної характеристики, функції перетворення та рівняння чутливості, які можуть бути використані для інженерного розрахунку параметрів ІЧ сенсорів. Досліджено ГЕК в якості типового динамічного кола систем радіоавтоматики.

Біографії авторів

В. С. Осадчук, Вінницький національний технічний університет

д.т.н., професор, кафедра радіотехніки

О. В. Осадчук, Вінницький національний технічний університет

д.т.н., професор, завідувач кафедри радіотехніки

С. В. Барабан, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., ст. викладач кафедри радіотехніки

О. М. Жагловська, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., ст. викладач кафедри електроніки та наносистем

Посилання

1. Осадчук О. В. Мікроелектронні частотні перетворювачі на основі транзисторних стурктур з від’ємним опором. — Вінниця : УНІВЕРСУМ—Вінниця, 2000. — 302 с.
2. Осадчук О. В. Динамічна математична модель автогенератора на основі схемотехнічного аналога лямбда-діода [Текст] / О. В. Осадчук, А. О. Семенов, С. В. Барабан // Матеріали ХІІ міжнародної науково-технічної конференції «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах», 3—8 червня 2013 р. — Одеса — Хмельницький : ХНУ, 2013. —
С. 84—85.
3. Ваволонов В. П. Тепловые методы контроля. — М. : Радио и связь, 1984.
4. Геращенко О. А., Гордов А. Н., Л а х Б. Й.и др. Температурные измерения: Справочник. — Киев : Наукова думка, 1984.
5. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий : Справочник. — В 2-х кн./ Под ред. В. В. Клюева. — М. : Машиностроение, 1986.

===============REFERENCES==============
1. Osadchuk O. V. Mikroelektronni chastotni peretvoryuvachi na osnovi tranzystornykh sturktur z vidʺyemnym oporom. — Vinnytsya : UNIVERSUM-Vinnytsya, 2000. — 302 s.
2. Osadchuk O. V. Dynamichna matematychna model avtoheneratora na osnovi skhemotekhnichnoho analoha lyambda-dioda / O. V. Osadchuk, A. O. Semenov, S. V. Baraban // Materialy KHII mizhnarodnoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi «Vymiryuval na ta obchyslyuvalna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh», 3—8 chervnya 2013 r. — Odesa — Khmelʹnytsʹkyy : KHNU, 2013. — S. 84—85.
3. Vavolonov V. P. Teplovye metody kontrolya. — M. : Radyo y svyaz, 1984.
4. Herashchenko O. A., Hordov A. N., L a kh B. Y.y dr. Temperaturnye yzmerenyya: Spravochnyk. — Kyev : Naukova dumka, 1984.
5. Prybory dlya nerazrushayushcheho kontrolya materyalov y yzdelyy: Spravochnyk. — V 2-kh kn./ Pod red. V. V. Klyueva. — M. : Mashynostroenye, 1986.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 198

Опубліковано

2017-04-07

Як цитувати

[1]
В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан, і О. М. Жагловська, «ІНФРАЧЕРВОНИЙ СЕНСОР З ВІД’ЄМНИМ ДИФЕРЕНЦІЙНИМ ОПОРОМ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 31, вип. 1, с. 65–73, Квіт 2017.

Номер

Розділ

Оптичні та оптико-електронні сенсори і перетворювачі в системах керування та екологічного моніторингу

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>