Розподілена оптоелектронна система екологічного моніторингу в режимі реального часу

  • АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ КОЖЕМ’ЯКО Вінницький національний технічний університет
  • ОЛЕГ ОДЕКСАНДРОВИЧ СИДОРУК Вінницький національний технічний університет
  • АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ ШЕВЧУК Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: Arduino, сенсори, база даних, back-end, front-end

Анотація

Розроблено систему моніторингу екологічних показників та стану довкілля, яка за допомогою моніторингових пристроїв на базі платформ Arduino вирішує проблему неадекватного екологічного моніторингу.

Біографії авторів

АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ КОЖЕМ’ЯКО, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент

ОЛЕГ ОДЕКСАНДРОВИЧ СИДОРУК, Вінницький національний технічний університет

студент групи О-13б, факультет комп'ютерних систем та автоматики

АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ ШЕВЧУК, Вінницький національний технічний університет

студент групи 2СІ-13б, факультет комп'ютерних систем та автоматики

Посилання

1. Кожемяко В. П., Тарновський М. Г., Павлов С. В. Схемотехніка сучасного приладобудування. Частина IV. – Вінниця: ВНТУ, 2003. – 136 с.
2. Кожемяко В. П., Павлов С. В., Тарновський М. Г. Оптоелектронна схемотехніка. Навчальний посібник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 189 с.
3. Проекты с использованием контроллера Arduino. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014. – 400 с.
4. Bas Wijnen, G. C. Anzalone and Joshua M. Pearce, Open-source mobile water quality testing platform. Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development, 4(3) pp. 532–537 (2014). doi:10.2166/washdev.2014.137
5. Макфарланд Д. Новая большая книга CSS. — СПб.: Питер, 2016. — 720 с
6. Дэвид Флэнаган. JavaScript. Подробное руководство, 6е издание. Пер. с англ. – СПб: Символ Плюс, 2012. – 1080 с.
7. David Geary. Core HTML5 Canvas: Graphics, Animation, and Game Development. – Prentice Hall, 2012. – 510 с.
REFERENCES
1. Kozhemiako V. P., Tarnovskyi M. H., Pavlov S. V. Skhemotekhnіka suchasnoho pryladobuduvannia. Chastyna IV. – Vіnnytsia: VNTU, 2003. – 136 s.
2. Kozhemiako V. P., Pavlov S. V., Tarnovskyi M. H. Optoelektronna skhemotekhnіka. Navchalnyi posіbnyk. – Vіnnytsia: UNIVERSUM-Vіnnytsia, 2008. – 189 s.
3. Proekt s yspolzovanyem kontrollera Arduino. – SPb.: BKhV-Peterburh, 2014. – 400 s.
4. Bas Wijnen, G. C. Anzalone and Joshua M. Pearce, Open-source mobile water quality testing platform. Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development, 4(3) pp. 532–537 (2014). doi:10.2166/washdev.2014.137
5. Makfarland D. Novaia bolshaia knyha CSS. — SPb.: Pyter, 2016. — 720 s
6. Dэvyd Flэnahan. JavaScript. Podrobnoe rukovodstvo, 6e yzdanye. Per. s anhl. – SPb: Symvol Plius, 2012. – 1080 s.
7. David Geary. Core HTML5 Canvas: Graphics, Animation, and Game Development. – Prentice Hall, 2012. – 510 s.
Опубліковано
2017-10-09
Як цитувати
[1]
А. КОЖЕМ’ЯКО, О. СИДОРУК, і А. ШЕВЧУК, Розподілена оптоелектронна система екологічного моніторингу в режимі реального часу, ОЕІЕТ, vol 33, № 1, Жов 2017.
Розділ
Оптичні та оптико-електронні сенсори і перетворювачі в системах керування та екологічного моніторингу

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)