МЕТРИЧНІ ОЗНАКИ В ДВОВИМІРНОМУ ТА ТРИВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ

  • АНТОНІНА ГЕРОНІЇВНА БУДА Вінницький національний технічний університет
  • ТЕТЯНА БОРИСІВНА МАРТИНЮК Вінницький національний технічний університет
  • ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ КУПЕРШТЕЙН Вінницький національний технічний університет
  • АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ КОЖЕМ’ЯКО Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: розпізнавання образів, ідентифікація зображень, плоскі та просторові зображення, геометричні та центральні моменти, еталон ущільненого зображення

Анотація

В даній роботі розглядається один із етапів розпізнавання зображення, кодування та аналіз інформації, що успішно використовується в методах штучного інтелекту. Запропонований символьний опис зображення «центр-образ» представляється в ущільненому вигляді та передбачає більш прості перетворення для виділення метричних ознак. Створені еталони, що враховують властивості математичної моделі, розширюють інформаційний простір ознак, який прийнятний для аналізу плоских та просторових образів в технічних засобах. Для апаратурної реалізації в кожному конкретному випадку слід вибирати компромісні варіанти та забезпечувати обробку зображення в системах реального часу. Реалізація блока обробки в таких системах розпізнавання з використанням нанотехнологій дозволяє досягати високої продуктивності, забезпечувати високу швидкість, інформаційну щільність, широку полосу частот пропускання та малі витрати на передачу.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Біографії авторів

АНТОНІНА ГЕРОНІЇВНА БУДА, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри системного аналізу, комп`ютерного моніторингу та інженерної графіки

ТЕТЯНА БОРИСІВНА МАРТИНЮК, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор кафедри обчислювальної техніки

ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ КУПЕРШТЕЙН, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук., доцент кафедри захисту інформації

АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ КОЖЕМ’ЯКО, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри лазерної та опто-електронної техніки

Посилання

Анисимов Б. В. Распознавание и цифровая обработка зображений / Б. В. Анисимов, Б. В. Курганов, В. К. Злобин. – М. : Высшая школа, 1983. – 295 с.

Путятин Е. П. Обработка изображений в робототехнике / Е. П. Путятин, С. И. Аверин. – М. : Машиностроение, 1990. – 320 с.

Куафе Ф. Взаимодействие робота с внешней средой: Пер. с франц.// Ф. Куафе – М.: Мир, 1985. – 285 с.

Буда А. Г. Техническая реализация признаков, полученных на основе исследования функциональных характеристик / А. Г. Буда, Т. Б. Мартынюк, Г. Л. Лысенко // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2002. – № 2 (4). – С. 71-77. ISSN 1681-7893.

Буда А. Г. Ознаковий простір моментних характеристик при розпізнаванні класів і підкласів симетричних зображень / А. Г. Буда, Т. Б. Мартинюк // Вісник ВПІ. – 2007. – №1. – С. 61-66. ISSN 1997-9266.

Буда А. Г. Еталони зцентрованих зображень, отриманих на новітній елементній базі / А. Г. Буда., Т. Б. Мартинюк // Вісник ВПІ. – 2010 – №5. – С. 75 – 78. ISSN 1997-9266.

Буда А. Г. Математична модель перетворення двовимірних зображень / А. Г. Буда // «Прикладна геометрія та інженерна графіка». Міжвідомчий науково-технічний збірник. Випуск 89. Наукове фахове видання. – Київ, 2012 – С. 101-105.

Буда А. Г. Модифікована математична модель в системі розпізнавання двовимірних зображень / А. Г. Буда, Т. Б. Мартинюк, Л. М. Куперштейн // Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів (УкрОБРАЗ′2012): 11-та Всеукр. міжнар. конф., 15-19 жовтня 2012 р.: праці. − Київ, 2012. – С. 19 – 22. ISBN 978-966-479-049-6.

Buda A., Martyniuk T., Buda S. Methods of representation of the symmetric images in devices of recognition, in Selected Papers from the International Conference on Optoelectronic Information Technologies, Proceedings of SPIE, vol. 4425 (2001), pp. 70-75.

Буда А. Г. Тривимірний візуальний аналіз деяких геометричних об’єктів / А. Г. Буда, Л. М. Куперштейн, О. В. Пушкар // Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС – 2015»: 7-ма міжнар. наук.-техн. конф., 20-23 квітня 2015 р.: тези доп. – Вінниця: ВНТУ, 2015. – С. 12. ISBN 978-966-641-619-6.

Патент України №3741, МПК7 G06К9/58, G06К9/52. Спосіб розпізнавання симетричності зображень об’єктів і пристрій для його реалізації / В. П. Кожем’яко, В. Г. Красиленко, Т. Б. Мартинюк, А. Г. Буда; Заявник і патентовласник ВНТУ; – №93321261, заявл. 16.03.93; опубл. 27.12.94, Бюл. № 6 – 1.

Патент України 52678, МПК7 G06К9/00, G06К9/58, G06К9/52. Пристрій для розпізнавання симетричності зображень об’єктів /А. Г. Буда, Т. Б. Мартинюк, А. В. Кожем’яко, В. І. Андрущенко; Заявник і патентовласник ВНТУ; – № 99021033, заявл. 23.02.99; опубл. 15.01.03, Бюл. № 1.

Кожем’яко А. В. Варіанти реалізації оптичних каналів обробки в оптоелектронних процесорах для розпізнавання зображень / А. В. Кожем’яко, Т. Б. Мартинюк, А. О. Кирияченко, С. П. Любич // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2014. – №1 (27). – С. 183-192. ISSN1681-7893.

Мартинюк Т. Б. Організація аналізатора геометричних ознак зображень на базі ПЛІС // Т. Б. Мартинюк, В. І. Андрущенко, В. О. Богданов // Вісник ВПІ. – 2001 – № 3. – С. 71-76. ISSN 1997-9266.

Мартинюк Т. Б. Особливості організації блока керування для системи розпізнавання двовимірних сигналів // Т. Б. Мартинюк, А. Г. Буда, Н. В. Фофанова // Наукові праці ВНТУ. – 2008. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу – https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4353/78.pdf?sequence= 3&isAllowed=y

Мартинюк Т. Б. Синтез блока керування для оптоелектронного процесора розпізнавання зображень / Т. Б. Мартинюк, А. Г. Буда, С. П. Любич , А. О. Кирияченко // Вісник ВПІ. – 2014 – № 6. – С. 50-57. ISSN 1997-9266.

REFERENCES

Anisimov B. V. Recognition and digital processing of images / B. V. Anisimov, B. V. Kurganov, V. K. Zlobin. – M. : Higher school, 1983. – 295 p.

Putiatin E. P. Image processing in robotics / E. P. Putyatin, S. I. Averin. – M.: Mechanical Engineering, 1990. – 320 p.

Kuafe F. Interaction of the robot with the external environment: Per. from France // F. Kuafe – Moscow: World, 1985. – 285 p.

Buda A. G. The technical realization of the features obtained on the basis of the study of functional characteristics / A. G. Buda, T. B. Martynyuk, G. L. Lysenko // Opto-electronic information and energy technologies. – 2002. – No. 2 (4) . – P. 71 – 77. ISSN 1681-7893.

Buda A. G. Significance of moment characteristics in the recognition of classes and subclasses of symmetric images / A. G. Buda, T. B. Martynyuk // Bulletin of the FPI. – 2007. – № 1. – P. 61-66. ISSN 1997-9266.

Buda A. G. The references of centered images obtained on the newest element base / A. G. Buda., T. B. Martynyuk // Bulletin of the Institute of Fine Arts. – 2010 – No. 5. – P. 75-78. ISSN 1997-9266.

Buda A. G. The mathematical model of the transformation of two-dimensional images / A. G. Buda // "Applied geometry and engineering graphics". Interdepartmental scientific and technical collection. Issue 89. Scientific Professional Edition. – Kyiv, 2012, pp. 101-105.

Buda A. G. Modified mathematical model in the system of recognition of two-dimensional images / A. G. Buda, T. B. Martynyuk, L. M. Coopershtein // Processing of signals and images and pattern recognition (UkrOBRAZ'2012): 11- and Allukr. international Conf., October 15-19, 2012: Labor. – Kyiv, 2012. – P. 19-22. ISBN 978-966-479-049-6.

Budda A., Martyniuk T., Budda S. Methods of Representation of Symmetric Images in Devices of Recognition, in Selected Papers from the International Conference on Optoelectronic Information Technologies, Proceedings of SPIE, Vol. 4425 (2001), pp. 70-75

Buda A. G. Three-dimensional visual analysis of some geometric objects / A. G. Buda, L. M. Куперштейн, О. V. Pushkar // Optoelectronic information technologies "Photonics of the SLM-2015": 7th intern. Sci.-Tech. Conf., April 20-23, 2015: Theses Add. – Vinnitsa : VNTU, 2015. – P. 12. ISBN 978-966-641-619-6.

Patent of Ukraine №3741, МПК7 G06K9 / 58, G06K9 / 52. Method of recognition of symmetry of objects' images and device for its realization / V. P. Kozhemyako, V. G. Krasilenko, T. B. Marty-nyuk, A. G. Buda; Applicant and patent holder VNTU ; – No. 93321261, application. March 16, 1993; has published Dec 27, 1994, Bul. No. 6-1.

Patent of Ukraine 52678, IPC7 G06K9 / 00, G06K9 / 58, G06K9 / 52. Device for recognizing the symmetry of objects' images / A. G. Buda, T. B. Martynyuk, A. V. Kozhemyako, V. I. Andrushchenko; Applicant and patent holder VNTU ; – No. 99021033, application. 23.02.99; has published January 15, 2003, Bull. No. 1

Kozhemyako A. V. Options for the implementation of optical processing channels in optoelectronic processors for image recognition / A. V. Kozhemyako, T. B. Martynyuk, A. O. Kiriachenko, S. P. Lyubich // Opto-electronic information and energy technologies. – 2014. – No. 1 (27). – P. 183-192. ISSN1681-7893.

Martynyuk T. B. Organization of analyzer of geometric signs of images based on FPGA // T. B. Martynyuk, V. I. Andrushchenko, V. O. Bogdanov // Bulletin of the FPI. – 2001 – No. 3 – P. 71-76. ISSN 1997-9266.

Martynyuk T. B. Features of the organization of the control unit for the system of recognition of two-dimensional signals // T. B. Martynyuk, A. G. Buda, N. V. Fofanova // Scientific papers VNTU. – 2008. – № 3 [Electronic resource] . – Access mode – https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4353/78.pdf?sequence= 3 & amp; isAllowed = y

Martynyuk T. B. Synthesis of the control unit for optoelectronic image recognition processor / T. B. Martynyuk, A. G. Buda, S. P. Lyubich, A.O. Kiriyachenko // Вісник ВПІ. – 2014 – # 6. – P. 50-57. ISSN 1997-9266.

Опубліковано
2018-09-04
Як цитувати
[1]
А. БУДА, Т. МАРТИНЮК, Л. КУПЕРШТЕЙН, і А. КОЖЕМ’ЯКО, МЕТРИЧНІ ОЗНАКИ В ДВОВИМІРНОМУ ТА ТРИВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ, ОЕІЕТ, vol 34, № 2, Вер 2018.
Розділ
Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)