ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЧАСОВОГО TDMУЩІЛЬНЕННЯ У СУЧАСНИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ МЕРЕЖАХ

Автор(и)

  • В. І. МАЛІНОВСЬКИЙ Вінницький національний технічний університет
  • Я. І. ЯРОСЛАВСЬКИЙ Вінницький національний технічний університет
  • І. М. АШРАФ АЛЬКЕЙСІ Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

інформаційна мережа (ІМ), волоконно-оптична мережа (ВОМ), часове ущільнення (TDM), оптичний сигнал, довжина хвилі, оптична потужність, тайм-слот, часові затримки, оптичне волокно (ОВ), напівпровідниковий (н/п)

Анотація

В статті розглянуті новітні підходи та запропоновано метод оптимізації тайм-слоту при застосування відомої технології TDM-ущільнення каналів у швидкісних (40-200Ge) волоконнооптичних мережа із забезпеченням максимальної ефективності завантаження каналів і зменшенні часу латентності кінцевого вихідного імпульсу при конвергенції інформаційного трафіку і використання каналів мереж на їх пікових можливостях. Запропоновані засади підвищення швидкодії існуючої інфраструктури каналів передавання цифрових волоконно-оптичних мереж за рахунок максимального розподілу сигналів по завантаженості каналів із врахуванням критерію сигнал-шум та зменшенням коефіцієнта виникнення помилки.

Біографії авторів

В. І. МАЛІНОВСЬКИЙ, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри лазерної та оптоелектронної техніки

Я. І. ЯРОСЛАВСЬКИЙ, Вінницький національний технічний університет

здобувач кафедри кафедри біомедичної інженерії

І. М. АШРАФ АЛЬКЕЙСІ, Вінницький національний технічний університет

здобувач кафедри лазерної та оптоелектронної техніки

Посилання

Lach E. Modulation formats for 100G and beyond / E. Lach, W. Idler // Optical Fiber Technology, 2011 – Vol. 17. – Pp. 377-386.

Shah Y. K. Formation and Design Considerations of Grid Architecture / Y. K. Shah et. al.// Int. J Comp Sci. Emerging Tech, 2014. – Vol. 5, No. 4. – Pp. 169-176.

Worldwide LHC Computing Grid [Електронный ресурс]: [Веб-сайт]. – Режим доступа: http://wlcg.web.cern.ch (дата обращения 30.11.2016) – Название с экрана.

Убайдулаев Р. Р. Волоконно-оптические сети [Текст] / Р. Р. Убайдуллаев. – М.: Эко-Тренз, 1998. – 268 с.

Волоконно-оптичні структури комутації та передачі інформації [Навчальний посібник] / В. П. Кожем‘яко, С. В. Павлов, Т. Б. Мартинюк, Г. Л. Лисенко. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 106 с.

Цирульник С. М., Кожем’яко В. П., Лисенко Г. Л. Архітектура динамічних оптичних оперативних запам’ятовувальних пристроїв на волоконно-оптичних лініях: [Монографія] / С. М. Цирульник. – Вінниця: ВНТУ, 2009. — 187 с.

Shah Y. K. Formation and Design Considerations of Grid Architecture / Y. K.Shah et. al.// Int. J Comp Sci. Emerging Tech, 2014. – Vol. 5, No. 4. – Pp. 169-176.

Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – СПб: Издательство “Питер”, 1999. – 672с.

Мамедов И.М. Исследование эффективности оптических транспортных сетей с использованием передающего и приемного оптоэлектронного модуля / Б. Г. Ибрагимов, И. М. Мамедов // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – № 1(23). –2012 р. – С. 131-136.

REFERENCES

Lach E. Modulation formats for 100G and beyond / E. Lach, W. Idler // Optical Fiber Technology, 2011 – Vol. 17. – Pp. 377-386.

Shah Y.K. Formation and Design Considerations of Grid Architecture / Y.K.Shah et. al.// Int. J Comp Sci. Emerging Tech 2014 – Vol. 5, No. 4th – pp. 169-176.

Worldwide LHC Computing Grid [Web site]. – Access mode: http://wlcg.web.cern.ch (date of appeal, 30.11.2016) – Name from the screen.

Ubaydulayev R. R. Fiber optic networks [Text] / R. R. Ubaidullaev. – Moscow: Eco-Trentz, 1998. – 268 p.

Fiber optic structures of switching and information transmission [Tutorial] / V. P. Kozhemyako, S. V. Pavlov, T. B. Martynyuk, G. L. Lysenko. – Vinnitsa: VGTU, 2002. – 106 p.

Tsirulnik S. M., Kozhemyako V. P., Lysenko G. L. Architecture of Dynamic Optical Optical Memory Storage Devices on Fiber Optic Lines: [Monograph] / SM Circus – Vinnitsa: VNTU, 2009. – 187 p.

Shah Y. K. Formation and Design Considerations of Grid Architecture / Y. K. Shah et. al.// Int. J Comp Sci. Emerging Tech 2014 – Vol. 5, No. 4th – pp. 169-176.

Olifer V.G. Computer networks. Principles, Technologies, Protocols / V. G. Olifer, N. A. Olifer. – St. Petersburg: Publishing House "Peter", 1999. – 672 p.

Mamedov I. M. Investigation of efficiency of optical transport networks using transmitting and receiving optoelectronic module / B. G. Ibragimov, I. M. Mamedov // Optical-electronic information and energy technologies. – No. 1 (23). – 2012. – P. 131-136.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 163

Опубліковано

2018-08-20

Як цитувати

[1]
В. І. МАЛІНОВСЬКИЙ, Я. І. ЯРОСЛАВСЬКИЙ, і І. М. АШРАФ АЛЬКЕЙСІ, «ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЧАСОВОГО TDMУЩІЛЬНЕННЯ У СУЧАСНИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ МЕРЕЖАХ», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 34, вип. 2, Сер 2018.

Номер

Розділ

Волоконно-оптичні технології в інформаційних (internet, intranet тощо) та енергетичних мережах

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>