Моделювання процесів розповсюдження сигналів в оптичних волокнах за вдосконаленим методом двоххвилевого передавання інформації

Автор(и)

  • В. П. Кожем'яко Вінницький національний технічний університет
  • В. І. Маліновський Вінницький національний технічний університет
  • Я. І. Ярославький Вінницький національний технічний університет
  • Г. С. Колесник Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

оптичне волокно (ОВ), волоконно-оптична лінія зв’язку (ВОЛЗ), оптична енергії, оптична потужність, довжина хвилі

Анотація

В роботі проаналізовані проблеми існуючої математичної моделі методу 2-х хвилевого передавання оптичних сигналів в ОВ, проведене комп‘ютерне моделювання сигналів на базі розробленого програмного середовища. Отримані результати показали відносно високу ефективність методу і математичної моделі розповсюдження 2-х хвилевого сигналу в оптоволокні. Також наведені і виділені ключові критерії оцінки ефективності процесів передачі інформації в ОВ за допомогою інноваційного методу.

Біографії авторів

В. П. Кожем'яко, Вінницький національний технічний університет

засл. діяч науки і техніки України, академік АІНУ, доктор технічних наук, проф., завідувач кафедри лазерної та оптоелектронної техніки

В. І. Маліновський, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри лазерної та оптоелектронної техніки

Я. І. Ярославький, Вінницький національний технічний університет

здобувач кафедри лазерної та оптоелектронної техніки

Г. С. Колесник, Вінницький національний технічний університет

студент кафедри лазерної та оптоелектронної техніки

Посилання

1. Убайдулаев Р. Р. Волоконно-оптические сети [Текст] / Р. Р. Убайдуллаев. — М. : Эко-Тренз, 1998. — 268 с.
2. Антонов В. М. Сучасні комп‘ютерні мережі / В. М. Антонов. — Київ, «МК-Прес», 2005. — 478 с.
3. Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В. Г. Олифер,
Н. А. Олифер. — СПб : Издательство «Питер», 1999. — 672 с.
4. Кожем’яко В. П. Метод та структури двохвилевої передачі інформаційних імпульсів у волоконно-оптичних каналах сучасних інформаційних мереж / В. П. Кожем’яко,
В. І. Маліновський, Я. І. Ярославський // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — № 1(27). — 2014. — С. 210—225.
5. Кожем’яко В. П. Метод та структура модової маніпуляції сигналів у волоконно-оптичних каналах інформаційних мереж / В. П. Кожем’яко, В. І. Маліновський, Я. І. Ярославський // Вісник Хмельницького національного університету. — № 6. — 2014. — с. 118—126.
6. А. Снайдер, Дж. Лав. Теорія оптических волноводов ; [пер. с англ. под ред. Е. М. Дианова,
В. В. Шевченко]. — М. : Радио и связь, 1987. — 655 с.
7. Лисенко Г. Л. Волоконна та інтегральна оптика. Ч. 1. ; [навчал. посіб.] / Г. Л. Лисенко. — Вінниця : ВДТУ, 1998. — 127 с.
8. Маліновський В. І. Принципи побудови та структурна організація каналів для повністю оптичних геоінформаційно-енергетичних мереж / В. П. Кожем’яко, В. І. Маліновський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2008. — № 1. — С. 95—101.


REFERENCES
1. Ubajdylaev R. R. Volokonno-opticheskie seti [Теxt] / R. R. Ubajdylaev. — М. : Ekо-Тrеnz, 1998.
— 268 s.
2. Antonov V. M. Suchasni komputerni merezhi / V. M. Antonov. — Kuiv, «MK-Press», 2005. — 478 s.
3. Olifer V. G. Kom’juterni merezhi.Princupu, technologii, protokolu / V. G. Olifer, N. А. Olifer. — SPb : Izdatelstvo «Piter», 1999. — 672 s.
4. Kozhem’jako V. P. Method ta strucktyru dvochhvulevoi peredachi optuchnukh informacijnukh impulsive y volokonnooptuchnukh canalah ychasnukh informacijnukh merezh /
V. P. Kozhem’jako, V. I. Malinovskyi, Ja. I. Jaroslavskyi // Optuko-electronni informacijno-energetuchni technologii. — № 1(27). — 2014. — С. 210—225.
5. Kozhem’jako V. P. Method ta strucktyru modovoi manipuljacii sugnaliv y volokonno-optuchnukh canalah ychasnukh informacijnukh merezh / V. P. Kozhem’jako, V. I. Malinovskyi,
Ja. I. Jaroslavskyi // Visnuk Hmelnutckogo natsionalnogo universutety . — № 6. — 2014. —
S. 118—126.
6. А. Snaider, Dj. Lav. Teorija opticheskikh volnovodov; [per. s angl. pod red. Е. М. Dianova,
V. V. Shevchenka]. — М. : Radio I sv’jaz’, 1987. — 655 s.
7. Lusenko G. L. Volokonna ta integral’na optuka. Ch. 1. ; [navc. Posibn.] / G. L. Lusenko. — Vinnitsa: VDTU, 1998. — 127 s.
8. Malinovskyi V. I. Pruncupu pobudovu ta strukturna organizacija canaliv dlja povnistu optuchnukh geoinformatciino-energetuchnukh marezh / V. P. Kozhem’jako, V. I. Malinovskyi // Visnuk Vinnitskogo natsionalnogo universutety. — 2008. — № 1. — S. 95—101.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 483

Опубліковано

2016-04-14

Як цитувати

[1]
В. П. Кожем’яко, В. І. Маліновський, Я. І. Ярославький, і Г. С. Колесник, «Моделювання процесів розповсюдження сигналів в оптичних волокнах за вдосконаленим методом двоххвилевого передавання інформації», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 30, вип. 2, с. 139–150, Квіт 2016.

Номер

Розділ

Волоконно-оптичні технології в інформаційних (internet, intranet тощо) та енергетичних мережах

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 > >>