Моделювання процесів розповсюдження сигналів в оптичних волокнах за вдосконаленим методом двоххвилевого передавання інформації

В. П. Кожем’яко, В. І. Маліновський, Я. І. Ярославький, Г. С. Колесник

Анотація


В роботі проаналізовані проблеми існуючої математичної моделі методу 2-х хвилевого передавання оптичних сигналів в ОВ, проведене комп‘ютерне моделювання сигналів на базі розробленого програмного середовища. Отримані результати показали відносно високу ефективність методу і математичної моделі розповсюдження 2-х хвилевого сигналу в оптоволокні. Також наведені і виділені ключові критерії оцінки ефективності процесів передачі інформації в ОВ за допомогою інноваційного методу.

Ключові слова


оптичне волокно (ОВ); волоконно-оптична лінія зв’язку (ВОЛЗ); оптична енергії, оптична потужність; довжина хвилі

Повний текст:

PDF

Посилання


Убайдулаев Р. Р. Волоконно-оптические сети [Текст] / Р. Р. Убайдуллаев. — М. : Эко-Тренз, 1998. — 268 с.

Антонов В. М. Сучасні комп‘ютерні мережі / В. М. Антонов. — Київ, «МК-Прес», 2005. — 478 с.

Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В. Г. Олифер,

Н. А. Олифер. — СПб : Издательство «Питер», 1999. — 672 с.

Кожем’яко В. П. Метод та структури двохвилевої передачі інформаційних імпульсів у волоконно-оптичних каналах сучасних інформаційних мереж / В. П. Кожем’яко,

В. І. Маліновський, Я. І. Ярославський // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — № 1(27). — 2014. — С. 210—225.

Кожем’яко В. П. Метод та структура модової маніпуляції сигналів у волоконно-оптичних каналах інформаційних мереж / В. П. Кожем’яко, В. І. Маліновський, Я. І. Ярославський // Вісник Хмельницького національного університету. — № 6. — 2014. — с. 118—126.

А. Снайдер, Дж. Лав. Теорія оптических волноводов ; [пер. с англ. под ред. Е. М. Дианова,

В. В. Шевченко]. — М. : Радио и связь, 1987. — 655 с.

Лисенко Г. Л. Волоконна та інтегральна оптика. Ч. 1. ; [навчал. посіб.] / Г. Л. Лисенко. — Вінниця : ВДТУ, 1998. — 127 с.

Маліновський В. І. Принципи побудови та структурна організація каналів для повністю оптичних геоінформаційно-енергетичних мереж / В. П. Кожем’яко, В. І. Маліновський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2008. — № 1. — С. 95—101.

REFERENCES

Ubajdylaev R. R. Volokonno-opticheskie seti [Теxt] / R. R. Ubajdylaev. — М. : Ekо-Тrеnz, 1998.

— 268 s.

Antonov V. M. Suchasni komputerni merezhi / V. M. Antonov. — Kuiv, «MK-Press», 2005. — 478 s.

Olifer V. G. Kom’juterni merezhi.Princupu, technologii, protokolu / V. G. Olifer, N. А. Olifer. — SPb : Izdatelstvo «Piter», 1999. — 672 s.

Kozhem’jako V. P. Method ta strucktyru dvochhvulevoi peredachi optuchnukh informacijnukh impulsive y volokonnooptuchnukh canalah ychasnukh informacijnukh merezh /

V. P. Kozhem’jako, V. I. Malinovskyi, Ja. I. Jaroslavskyi // Optuko-electronni informacijno-energetuchni technologii. — № 1(27). — 2014. — С. 210—225.

Kozhem’jako V. P. Method ta strucktyru modovoi manipuljacii sugnaliv y volokonno-optuchnukh canalah ychasnukh informacijnukh merezh / V. P. Kozhem’jako, V. I. Malinovskyi,

Ja. I. Jaroslavskyi // Visnuk Hmelnutckogo natsionalnogo universutety . — № 6. — 2014. —

S. 118—126.

А. Snaider, Dj. Lav. Teorija opticheskikh volnovodov; [per. s angl. pod red. Е. М. Dianova,

V. V. Shevchenka]. — М. : Radio I sv’jaz’, 1987. — 655 s.

Lusenko G. L. Volokonna ta integral’na optuka. Ch. 1. ; [navc. Posibn.] / G. L. Lusenko. — Vinnitsa: VDTU, 1998. — 127 s.

Malinovskyi V. I. Pruncupu pobudovu ta strukturna organizacija canaliv dlja povnistu optuchnukh geoinformatciino-energetuchnukh marezh / V. P. Kozhem’jako, V. I. Malinovskyi // Visnuk Vinnitskogo natsionalnogo universutety. — 2008. — № 1. — S. 95—101.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2311-2662 (Online), ISSN 1681-7893 (Print)