Оцінювання швидкодії багатофункціональної системи Мюллер-матричної поляриметрії полікристалічних біологічних мереж

Автор(и)

  • Н. І. Заболотна Вінницький національний технічний університет
  • Р. Ю. Довгалюк Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

елементи матриці Мюллера, поляриметрична система, MATLAB, вектори Стокса, обробка зображень, статистичний, кореляційний аналіз

Анотація

 В роботі проведено оцінювання швидкодії багатофункціональної поляриметричної системи у режимі виміру розподілу елементів матриці Мюллера. Розглянуто особливості розробки програмного забезпечення для керування вузлами систем такого типу та наведено тривалість обробки зображень залежно від їх роздільної здатності для реалізованого програмного забезпечення.

Біографії авторів

Н. І. Заболотна, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент, доцент кафедри лазерної та оптико-електронної техніки

Р. Ю. Довгалюк, Вінницький національний технічний університет

магістрант кафедри лазерної та оптико-електронної техніки

Посилання

1. Tuchin V. V. Optical Polarization in Biomedical Applications / Tuchin V. V., Wang L. V., Zimnyakov D. A. — Berlin : Springer, 2006. — 285 p.
2. Основи лазерної поляриметрії. Біологічні рідини / [Ушенко О. Г., Бойчук Т. М., Заболотна Н. І. та ін.]; під ред. О. Г. Ушенка. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. — 656 с.
3. Savenkov S. N. Mueller-matrix characterization of biological tissues // Polarimetric Detection, Characterization and Remote Sensing, edited by M. Mishchenko et al., Germany : Springer. — 2011. — P. 437—472.
4. Заболотна Н. І. Архітектура і алгоритми функціонування та аналізу даних двовимірних систем лазерної поляриметрії біологічних тканин / Н. І. Заболотна // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2013. — № 1(25). — С. 54—65.
5. Заболотна Н. І. Діагностичне застосування систем орієнтаційної та фазової Мюллер-матричної томографії у диференціації патології печінки пацюків / Н. І. Заболотна // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. — 2015. — № 1. — С. 144—150.
6. Ushenko Yu. A. Muller-matrix diagnostics of optical properties inherent to polycrystalline networks of human blood plasma / Yu. A. Ushenko, O. I. Olar, N. I. Zabolotna // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. — 2011. — Vol. 14. — № 1. — Р. 98—105.REFERENCES
1. Tuchin V. V. Optical Polarization in Biomedical Applications / Tuchin V. V., Wang L. V., Zimnyakov D. A. — Berlin: Springer, 2006. — 285 p.
2. Osnovy lazernoi polarymetrii. Biolohichni ridyny / [Ushenko O. G., Boichuk Т. М., Zabolotna N. I. ta in.]; pid red. O. G. Ushenka. — Chernivtsi : Cherniv. nats. un-t, 2011. — 656 s.
3. Savenkov S. N. Mueller-matrix characterization of biological tissues // Polarimetric Detection, Characterization and Remote Sensing, edited by M. Mishchenko et al., Germany : Springer. — 2011. — P. 437—472.
4. Zabolotna N. I. Arhitektura i alhorytmy funktsionuvannia ta analizu danykh dvovymirnykh system lazernoi poliarymetrii biolohichnykh tkanyn / N. I. Zabolotna // Optyko-elektronni informatsiino-enerhetychni tekhnolohii. — 2013. — № 1(25). — S. 54—65.
5. Zabolotna N. I. Diahnostychne zastosuvannia system oriientatsiinoi ta fazovoi Miuller-matrychnoi tomohrafii u dyferentsiatsii patolohii pechinky patsiukiv / N. I. Zabolotna // Vymiriuvalna ta obchysliuvalna tekh-nika v tekhnolohichnykh protsesakh. — 2015. — № 1. — S. 144—150.
6. Ushenko Yu. A. Muller-matrix diagnostics of optical properties inherent to polycrystalline networks of human blood plasma / Yu. A. Ushenko, O. I. Olar, N. I. Zabolotna // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. — 2011. — Vol. 14. —
№ 1. — Р. 98—105.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 243

Опубліковано

2015-07-20

Як цитувати

[1]
Н. І. Заболотна і Р. Ю. Довгалюк, «Оцінювання швидкодії багатофункціональної системи Мюллер-матричної поляриметрії полікристалічних біологічних мереж», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 29, вип. 1, с. 132–136, Лип 2015.

Номер

Розділ

Біомедичні оптико-електронні системи та прилади

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>