ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХИБОК ВИМІРЮВАНЬ РЕФЕРЕНТНИХ МАТРИЦЬ ДЖОНСА В СИСТЕМІ МЮЛЛЕР-ДЖОНС ПОЛЯРИМЕТРІЇ ПЛАЗМИ КРОВІ

Автор(и)

  • Н. І. Заболотна Вінницький національний технічний університет
  • К. О. Радченко Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

матриця Джонса, статистичний аналіз, поляриметрія, похибки, двопроменезаломлення

Анотація

В роботі проведено дослідження та аналіз похибок експериментального вимірювання значень референтних матриць Джонса лінійного поляризатора у системі Мюллер-Джонс матричної поляриметрії плазми крові. Проведено статистичне оцінювання отриманих розподілів індивідуальних похибок та визначено абсолютні інтегральні похибки.

Біографії авторів

Н. І. Заболотна, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри лазерної та оптоелектронної техніки

К. О. Радченко, Вінницький національний технічний університет

молодший науковий співробітник кафедри біомедичної інженерії

Посилання

Основи лазерної поляриметрії. Біологічні рідини / [Ушенко О. Г., Бойчук Т. М., Заболотна Н. І. та ін.]; під ред. О. Г. Ушенка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 656 с.

Tuchin V. V. Optical Polarization in Biomedical Applications / Tuchin V. V., Wang L. V., Zimnyakov D. A. – Berlin : Springer, 2006. – 285 p

Wójcik W. Information Technology in Medical Diagnostics / W. Wójcik, A. Smolarz. – London : Taylor & Francis Group, 2017. – 210 с. – (CRC Press).

Дроненко О. В. Застосування системи поляризаційного картографування азимутів лазерних зображень плівок плазми крові у діагностиці патології молочних залоз / О. В. Дроненко, К. О. Радченко, І. В. Колотченко. // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2013. – С. 73-81.

Радченко К. О. Метод та система Джонс-матричного картографування плівок плазми крові при патологіях молочних залоз / К. О. Радченко, О. В. Карась. // Оптико-електронні інформаційноенергетичні технології. – 2016. – №1(31). – С. 47-54.

Zabolotna N. I. A multifunctional automated system of 2D laser polarimetry of biological tissues / N. I. Zabolotna, K. O. Radchenko // Proc. of SPIE. – Vol. 9205, 92050V. —2014. – doi : 10.1117/12.2062140.

Спосіб диференціації поляризаційних полікристалічних мереж плівок жовчі: пат 83555 Україна: МПК A61B / Т. М. Бойчук, О. Г. Ушенко, В. О. Баланецька, П. М. Григоришин. – № 201305507; заявл. 29.04.2013; опублік. 10.09.2013, Бюл. № 13.

Zabolotna N.I. System of Mueller-Jones matrix polarizing mapping of blood plasma films in breast pathology / N. I. Zabolotna, K. O. Radchenko, M. H. Tarnovskiy // Proc. of SPIE, Polarization Science and Remote Sensing VIII – Vol. 10407, 1040714 – 2017. – doi : 10.1117/12.2273199.

Заболотна Н. І. Архітектура і алгоритми функціонування та аналізу даних двовимірних систем лазерної поляриметрії біологічних тканин / Заболотна Н. І. // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2013. – № 1(25). – С. 54-65.

Заболотна Н. І. Аналіз похибок визначення матриці Мюллера біологічного шару в системі двовимірного Мюллер-матричного картографування / Н. І. Заболотна, К. О. Радченко // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2014. – № 2(28). – С. 62-70.

Заболотна Н. І. Похибки вимірювань референтних матриць мюллера в системі Мюллер матричного картографування біологічних шарів / Н. І. Заболотна // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2015. – № 1. – С. 109–117.

Джеррард А. Введение в матричную оптику / А. Джеррард, Дж. М. Берч. – М. : Мир, 1978. – 342 с.

REFERENCES

Basics of laser polarimetry. Biological fluids / [Ushenko O. G., Boychuk T. M., Zabolotna N. I., etc.]; under ed. O. G. Ushenko. – Chernivtsi: Chernivtsi National Unt., 2011. – 656 pp.

Tuchin V. V. Optical Polarization in Biomedical Applications / Tuchin V. V., Wang L. V., Zimnyakov D. A. – Berlin: Springer, 2006. – 285 p.

Wójcik W. Information Technology in Medical Diagnostics / W. Wójcik, A. Smolarz. – London: Taylor & Francis Group, 2017. – 210 p. – (CRC Press).

Dronenko O. V. Application of a polarization mapping system for azimuths of laser images of blood plasma films in the diagnosis of mammary pathology / O. V. Dronenko, K. O. Radchenko, I. V. Kolotchenko. // Opto-electronic information and energy technologies. – 2013. – P. 73-81.

Radchenko K. O. Method and system of Jones -matrix mapping of blood plasma films in breast pathologies / K. O. Radchenko, A. V. Karas. // Opto-electronic informational and energy technologies. – 2016 – No. 1 (31). – P. 47-54.

Zabolotna N. I. A multifunctional automated system of 2D laser polarimetry of biological tissues / N. I. Zabolotna, K. O. Radchenko // Proc. of SPIE – vol. 9205, 92050V. – 2014. – doi: 10.1117 / 12.2062140.

Method of differentiation of polarization polycrystalline networks of bile films: pat 83555 Ukraine: IPC A61B / T. M. Boychuk, O. G. Ushenko, V. O. Balanetska, P. M. Grigorishin – No. 201305507; stated. April 29, 2013; Publications Sep 10, 2013, Bul. No. 13

Zabolotna N. I. System of Mueller-Jones Matrix polarizing mapping of blood plasma films in breast pathology / N. I. Zabolotna, K. O. Radchenko, M. H. Tarnovskiy // Proc. of SPIE, Polarization Science and Remote Sensing VIII – Vol. 10407, 1040714 – 2017. – doi: 10.1117 / 12.2273199.

Zabolotna N. I. Architecture and algorithms for the functioning and analysis of data of twodimensional systems of laser polarimetry of biological tissues / Zabolotna N. I. // Opto-electronic information and energy technologies. – 2013. – No. 1 (25). – P. 54-65.

Zabolotna N. I. Analysis of errors in the determination of the Müller matrix of a biological layer in the system of two-dimensional Müller-matrix mapping / N. I. Zabolotna, K. O. Radchenko // Opticalelectronic information and energy technologies. – 2014 – No. 2 (28). – P. 62-70.

Zabolotna N. I. Measurement errors of reference miceller matrices in the Müller system of matrix mapping of biological layers / N. I. Zabolotna // Opto-electronic informational and energy technologies. – 2015. – No. 1. – P. 109-117.

Gerrard A. Introduction to Matrix Optics / A. Gerrard, J. M. Berch. – M.: World, 1978. – 342 p.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 303

Опубліковано

2018-08-20

Як цитувати

[1]
Н. І. Заболотна і К. О. Радченко, «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХИБОК ВИМІРЮВАНЬ РЕФЕРЕНТНИХ МАТРИЦЬ ДЖОНСА В СИСТЕМІ МЮЛЛЕР-ДЖОНС ПОЛЯРИМЕТРІЇ ПЛАЗМИ КРОВІ», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 34, вип. 2, Сер 2018.

Номер

Розділ

Біомедичні оптико-електронні системи та прилади

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>