ІНТЕЛЕКТУАЛІЗОВАНА СИСТЕМА ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ ПЛІВОК ПЛАЗМИ КРОВІ У ДІАГНОСТИЦІ ОНКОЛОГІЧНОГО СТАНУ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ

Автор(и)

  • Н. І. Заболотна Вінницький національний технічний університет
  • Д. Ю. Локотей Вінницький національний технічний університет
  • Б. П. Олійниченко Національна медична академія П.Л. Шупика

Ключові слова:

молочна залоза, діагностика, поляризаційне картографування, азимут поляризації, еліптичність поляризації, статистичні моменти, кореляційна площа, спектр потужності, інтелектуалізація, нейронна мережа, персептрон

Анотація

Розроблено систему картографування азимутів та еліптичностей поляризації плівок плазми крові на основі статистичного, кореляційного та спектрального аналізу отриманих мап, з нейромережею для підтримки прийняття рішень при діагностуванні онкологічних станів молочних залоз.

Біографії авторів

Н. І. Заболотна, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент, доцент кафедри лазерної та оптико-електронної техніки

Д. Ю. Локотей, Вінницький національний технічний університет

студент кафедри лазерної та оптико-електронної техніки, Вінницький національний технічний університет

Б. П. Олійниченко, Національна медична академія П.Л. Шупика

лікар, здобувач кафедри медичної інформатики

Посилання

1. Цитологический атлас: Диагностика заболеваний молочной железы / [ Шабалова И. П., Джангирова Т. В., Волченко Н. Н., Пугачев К. К.]. — М. : ООО «Издательство «Триада», — 2005. — 345 с.
2. Direct scanning of pathology specimens using spectral domain optical coherence tomography: a pilot study / J. L. Fine, L. Kagemann, G. Wollstein [et al.] // Ophthalmic Surg Lasers Imaging. — 2010. — Vol. 41. — Р. 58—64.
3. Technical Description CT Laser Breast Imaging (CTLM) System / Imaging Diagnostic Systems Inc. — Режим доступу : http://www.imds.com/ctlm/CTLM_DataSheet.pdf
4. Бізер Л. І. Оптичні методи в діагностиці раку молочної залози / Л. І. Бізер, Р. В. Сенютович, В. П. Унгурян // Буковинський медичний вісник. — 2011. — Том 15. — № 2 (58). —
С. 111—114.
5. Optical diagnostic of breast cancer using Raman, polarimetric and fluorescence spectroscopy / Shahzad Anwar, Shamaraz Firdous, Aziz-ul Rehman [et al.] // Laser Physics Letters. — 2015. — Vol. 12. — № 4. — 045601.
6. Пат.47159 Україна, МПК7 G 01 N 33/483. Спосіб ранньої діагностики і диференціації стадії раку молочної залози / Унгурян В. П., Ушенко О. Г. — №u2000904079; заявл. 27.04.2009; опубл. 25.01.2010, Бюл. № 2.
7. Мінцер О. П. Аналіз розподілів азимутів та еліптичностей поляризації лазерних зображень плазми крові для діагностики патологічних змін молочних залоз / О. П. Мінцер,
Н. І. Заболотна, Б. П. Олійниченко // Фотобіологія та фотомедицина. — 2011. — № 1. —
С. 118—123.
8. Заболотна Н. І. Інформативність методів картографування азимутів поляризації лазерних мікроскопічних зображень плівок плазми крові для діагностики доброякісних змін молочної залози / Н. Заболотна, С. Павлов., К. Радченко, А. Краснощока // Застосування лазерів в медицині: міжнар. наук. — практ. конф., 2 — 05.10. 2015р.: тези доп. — Ялта: ХНУ
ім. В.Н. Каразіна, — 2015. — С.89—91.
9. System of polarization phasometry of polycrystalline blood plasma networks in mammary gland pathology diagnostics / Natalia I. Zabolotna, Bogdan P. Oliinichenko, Kostiantyn O. Radchenko [et al.] // Proc. of SPIE. — 2015. — Vol. 9613, 961311.
10. Zabolotna N. I. A multifunctional automated system of 2D laser polarimetry of biological tissues / N. I. Zabolotna, K. O. Radchenko // Proc. SPIE. –— 2014. — Vol. 9205, 92050V.
11. Заболотна Н. І. Архітектура і алгоритми функціонування та аналізу даних двовимірних систем лазерної поляриметрії біологічних тканин / Заболотна Н. І. // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2013. — № 1(25). — С. 54—65.
12. Haykin S. Neural Networks: A Comprehensive Foundation / S. Haykin // Prentice Hall PTR Upper Saddle River, NJ, USA. — 1998. — P. 842.

==============REFERENCES==============
1. Tsitologicheskiy atlas: Diagnostika zabolevaniy molochnoy zhelezyi / [ Shabalova I. P., Dzhangirova T. V., Volchenko N. N., Pugachev K. K.]. — M. : OOO «Izdatelstvo «Triada», — 2005. — 345 s.
2. Direct scanning of pathology specimens using spectral domain optical coherence tomography: a pilot study / J. L. Fine, L. Kagemann, G. Wollstein [et al.] // Ophthalmic Surg Lasers Imaging. — 2010. — Vol. 41. — Р. 58—64.
3. Technical Description CT Laser Breast Imaging (CTLM) System / Imaging Diagnostic Systems Inc. — Electronic resource: http://www.imds.com/ctlm/CTLM_DataSheet.pdf
4. Bizer L. I. Optichni metodi v diagnostitsi raku molochnoii zalozi / L. I. Bizer, R. V. Senyutovich, V. P. Unguryan // Bukovinskiy medichniy visnik. — 2011. — Tom 15. — № 2 (58). —
S. 111—114.
5. Optical diagnostic of breast cancer using Raman, polarimetric and fluorescence spectroscopy / Shahzad Anwar, Shamaraz Firdous, Aziz-ul Rehman [et al.] // Laser Physics Letters. — 2015. — Vol. 12. — № 4. — 045601.
6. Pat.47159 Ukraine, IPC G 01 N 33/483. Sposib rannoii diagnostiki i diferentsiatsiii stadiy raku molochnoii zalozi / V. P. Unguryan , О. G. Ushenko — №u2000904079; appl. 27.04.2009; publ. 25.01.2010, Byul.№ 2.
7. Mintser O. P. Analiz rozpodiliv azimutiv ta eliptichnostey polyarizatsiii lazernih zobrazhen plazmi krovi dlya diagnostiki patologichnih zmin molochnih zaloz / O. P. Mintser, N. I. Zabolotna,
B. P. Oliinychenko // Fotobiologiya ta fotomeditsina. — 2011. — № 1. — S. 118—123.
8. Zabolotna N. Informativnist metodiv kartografuvannya azimutiv polyarizatsiii lazernih mikroskopiihnih zobrazhen plivok plazmi krovi dlya diagnostiki dobroyakisnih zmin molochnoii zalozi / N. Zabolotna, S. Pavlov. K. Radchenko, A. Krasnoschoka // Zastosuvannya lazeriv v meditsini: mizhnar. nauk. — prakt. konf., 2 — 05.10.: 2015 abstracts. — Yalta: KNU. VN Kharkiv, 2015. — p. 89—91.
9. System of polarization phasometry of polycrystalline blood plasma networks in mammary gland pathology diagnostics / Natalia I. Zabolotna, Bogdan P. Oliinichenko, Kostiantyn O. Radchenko, Anastasiia K. Krasnoshchoka, Olha K. Shcherba // Polarization Science and Remote Sensing VII, edited by Joseph A. Shaw, Daniel A. LeMaster, Proc. of SPIE Vol. 9613, 961311
10. Zabolotna N.I. A multifunctional automated system of 2D laser polarimetry of biological tissues / N. I. Zabolotna, K. O. Radchenko // Proc. SPIE. — 2014. — Vol. 9205, 92050V.
11. Zabolotna N. I. Arhitektura i algoritmi funktsionuvannya ta analizu danih dvovimirnih sistem lazernoii polyarimetriii biologichnih tkanin/ N. I. Zabolotna // Optiko-elektronni informatsiyno-energetichni tehnologii. 2013. — № 1 (25). — S. 54—65.
12. Haykin S. Neural Networks: A Comprehensive Foundation / S. Haykin // Prentice Hall PTR Upper Saddle River, NJ, USA. — 1998. — P. 842.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 282

Опубліковано

2017-04-07

Як цитувати

[1]
Н. І. Заболотна, Д. Ю. Локотей, і Б. П. Олійниченко, «ІНТЕЛЕКТУАЛІЗОВАНА СИСТЕМА ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ ПЛІВОК ПЛАЗМИ КРОВІ У ДІАГНОСТИЦІ ОНКОЛОГІЧНОГО СТАНУ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 31, вип. 1, с. 39–46, Квіт 2017.

Номер

Розділ

Біомедичні оптико-електронні системи та прилади

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>