Структурно-функціональна організація оптоелектронної інформаційної технології моніторингу здоров’я студентів

Автор(и)

  • С. В. Тимчик Вінницький національний технічний університет
  • С. М. Злепко Вінницький національний технічний університет
  • Р. М. Вирозуб Вінницький національний технічний університет
  • О. С. Козоріз Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

інформаційна технологія, здоров’я студента, біотехнічна система, оптоелектронна інформаційна технологія, модель, алгоритм, норма, діагноз, програмне забезпечення, структурна схема, модуль, база даних

Анотація

Стаття присвячена питанням проектування сучасних оптоелектронних інформаційних технологій для моніторингу та оцінювання здоров’я людини, а саме — студентів. Розроблено інформаційно-структурну модель взаємодії біологічної і технічної складових технологій, на основі якої побудовано структурну схему інформаційної технології моніторингу і підтримки прийняття рішень для визначення здоров’я студентів.

До складу  технології увійшли КОФПЗ — канал оцінки фізичної працездатності, ККОД — канал комплексної оцінки діяльності, КУФЗ — канал управління фізичним здоров’ям, СППР — система підтримки прийняття рішень, бази даних, знань, інтелектуальний інтерфейс тощо.

Структуру кожного каналу деталізовано до рівня модуля, кожен із яких має своє цільове призначення.

Біографії авторів

С. В. Тимчик, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент, доцент кафедри проектування медико-біологічної апаратури

С. М. Злепко, Вінницький національний технічний університет

д.т.н, проф., професор кафедри проектування медико-біологічної апаратури

Р. М. Вирозуб, Вінницький національний технічний університет

аспірант

О. С. Козоріз, Вінницький національний технічний університет

аспірант

Посилання

1. Ахутин В. М. Поэтапное моделирование и синтез адаптивных биотехнических и эргатических систем. В кн. Инженерная психология / В. М. Ахутин. — М : Наука. — 1977. — С. 149—180.
2. Попечителев Е. П. Системный анализ медико-биологических исследований / Е. П. Попечителев. — Саратов : Науч. книга, 2009. — 366 с. — ISBN 978-5-9758-1093-9.
3. Падерно П. И. Надежность и эргономика биотехнических систем / П. И. Падерно, Е. П. Попечителев; под ред. проф. Е. П. Попечителева. — СПб. : ООО «Техномедиа», изд-во «Элмор». — 2007. — 315 с.
4. Інформаційна технологія моніторингу, підтримки прийняття рішень та ідентифікації здоров’я студентів / С. В. Тимчик, М. В. Московко, С. М. Злепко, О. Л. Лаугс // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. — 2015. — № 1. —
С. 162—166.
5. Попечителев Е. П. Проблемы синтеза биотехнических систем / Е. М. Попечителев // Медицинская техника, 2013. — № 2 (278). — С. 1—6.
6. Крачун Г. П. Анализ и моделирование сложных биологических процессов самоорганизации в организме человека / Г. П. Крачун, Н. Г. Леонова // Вестник новых медицинских технологий. — 2011. № 1. — С. 1—6. [Электронное издание]. — Режим доступа: http://medtsu.tula.ru/VNMT/Bulletin/E2011-1/3605.pdf. — Дата обращения: 15.12.2015.
7. Биотехнические системы : Теория и проектирование. Учеб. пособие / [В. М. Ахутин,
А. П. Немирко, Н. Н. Першин и др.] ; под ред. В. М. Ахутина. — Л. : Изд-во ЛГУ, 1981. — 220 с.
8. Філіппов М. М. Психофізіологія людини : Навч. посіб / М. М. Філіппов. — К.: МАУП, 2003. — 136 с. — ISBN 966-608-298-5.


REFERENCES
1. Ahutin V. M. Poetapnoe modelirovanie i sintez adaptivnyih biotehnicheskih i ergaticheskih sistem. V kn. Inzhenernaya psihologiya / V. M. Ahutin. — M : Nauka. — 1977. — S. 149—180.
2. Popechitelev E. P. Sistemnyiy analiz mediko-biologicheskih issledovaniy / E. P. Popechitelev. — Saratov: Nauch. kniga, 2009. — 366 s. — ISBN 978-5-9758-1093-9.
3. Paderno P. I. Nadezhnost i ergonomika biotehnicheskih sistem / P. I. Paderno, E. P. Popechitelev; pod red. prof. E. P. Popechiteleva. — SPb. : OOO «Tehnomedia», izd-vo «Elmor». — 2007. — 315 s.
4. Informatsiina tekhnolohiia monitorynhu, pidtrymky pryiniattia rishen ta identyfikatsii zdorovia studentiv / S. V. Tymchyk, M. V. Moskovko, S. M. Zlepko, O. L. Lauhs // Vymiriuvalna ta obchysliuvalna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh. — 2015. — № 1. — S. 162—166.
5. Popechitelev E. P. Problemyi sinteza biotehnicheskih sistem / E. M. Popechitelev // Meditsinskaya tehnika, 2013. — № 2 (278). — S. 1—6.
6. Krachun G. P. Analiz i modelirovanie slozhnyih biologicheskih protsessov samoorganizatsii v organizme cheloveka / G. P. Krachun, N. G. Leonova // Vestnik novyih meditsinskih tehnologiy. — 2011. № 1. — S. 1—6. [Elektronnoe izdanie]. — Rezhim dostupa: http://medtsu.tula.ru/VNMT/Bulletin/E2011-1/3605.pdf. — Data obrascheniya: 15.12.2015.
7. Biotehnicheskie sistemyi: Teoriya i proektirovanie. Ucheb. posobie / [V. M. Ahutin,
A. P. Nemirko, N. N. Pershin i dr.] ; pod red. V. M. Ahutina. — L. : Izd-vo LGU, 1981. — 220 s.
8. Filippov M. M. Psykhofiziolohiia liudyny : Navch. posib / M. M. Filippov. — K. : MAUP, 2003. — 136 s. — ISBN 966-608-298-5.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 333

Опубліковано

2016-04-14

Як цитувати

[1]
С. В. Тимчик, С. М. Злепко, Р. М. Вирозуб, і О. С. Козоріз, «Структурно-функціональна організація оптоелектронної інформаційної технології моніторингу здоров’я студентів», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 30, вип. 2, с. 55–60, Квіт 2016.

Номер

Розділ

Біомедичні оптико-електронні системи та прилади

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають