Аналіз теплових ефектів при лазерній коагуляції тканин ока

  • СТАНІСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ ТУЖАНСЬКИЙ Вінницький національний технічний університет
  • МАРІЯ МИКОЛАЇВНА ХОЛОДНІЦЬКА Вінницький національний технічний університет
  • МАРІЯ МИКОЛАЇВНА ХОЛОДНІЦЬКА Вінницький національний технічний університет
  • ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ ЛЕПІЛОВ Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: коагулятор, тканини ока, коагуляція, око, термічна дія, лазерне випромінювання, моделювання

Анотація

У даній роботі наведено схема моделювання теплової взаємодії лазерного випромінювання з тканинами ока для досягнення мінімального впливу на прилеглі тканини до ураженої області. Для передбачення термічної дії на тканини було побудовано модель розподілу температури всередині неї. Основним завданням моделі було визначити глибину проникнення і час експозиції, які потрібні для досягнення відповідної температури, при якій відбувається коагуляція сітківки і склери. Для покращення діагностики і лікування був здійснений розрахунок основних параметрів і характеристик офтальмокоагулятора та представлення відповідних результатів на графіках. Використання даних результатів дозволить оптимізувати параметри лазерного випромінювання в зоні ураженої ділянки ока, що  дозволить вибирати конкретні значення параметрів офтальмокоагулятора для різних ефектів та тканин ока. А саме, знаходження необхідної потужності Р лазера для досягнення на поверхні конкретної температури Т, розподіл температури вглиб ока, залежність температури Т від часу t та  розрахунок інтенсивності, необхідної для досягнення на поверхні температури плавлення Тm , при  λ = 810 нм, λ = 532 нм.  

Біографії авторів

СТАНІСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ ТУЖАНСЬКИЙ, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент, доцент кафедри лазерної та оптикоелектронної техніки

МАРІЯ МИКОЛАЇВНА ХОЛОДНІЦЬКА, Вінницький національний технічний університет

магістрант кафедри лазерної та оптикоелектронної техніки

МАРІЯ МИКОЛАЇВНА ХОЛОДНІЦЬКА, Вінницький національний технічний університет

магістрант кафедри лазерної та оптикоелектронної техніки

ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ ЛЕПІЛОВ, Вінницький національний технічний університет

магістрант кафедри лазерної та оптикоелектронної техніки

Посилання

1. Моделювання процесу взаємодії лазерного випромінювання з біотканиною [Електронний ресурс] / Режим доступу до ресурсу: http://opticstoday.com/katalogstatej/
stati-na-ukrainskom/biomedichna-optika/modelyuvannya-procesu-vzayemodiilazernogo-
viprominyuvannya-z-biotkaninoyu.html.
2. Менушенков А. П. Физический основы лазерной технологии / А. П. Менушенков, В. Н. Неволин, В. Н. Петровський./ Учебное пособие – М.: НИЯУ МИФИ, 2010. – 212 с.
3. Пушкарева А.Е. Методы математического моделирования в оптике биоткани / А.Е. Пушкарева/ Учебное пособие. СПб: СПбГУ ИТМО, 2008. – 103 с.
4. Тужанський С. Є. Математична модель процесу розповсюдження високоенергетичного лазерного випромінювання у біотканині / С. Є. Тужанський, Є. О. Терентьєв // Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка–ОДС 2002» : II міжнар. наук.-техн. конф., 23–25 квітня 2002 р. : тези допов. — Вінниця, 2002. — С. 60.
REFERENCES
1. Modelyuvannya protsessa vzayemodiyi lazernoho vyprominyuvannya z biotkaninoyu
[Elektronnyy resurs] / Rezhym dostupu do resursu: http://opticstoday.com/katalog-statej/statina-
ukrainskom/biomedichna-optika/modelyuvannya-procesu-vzayemodii-lazernogoviprominyuvannya
-z-biotkaninoyu.html.
2. Menushenkov A. P. Fizychnyy osnovy lazernoyi tekhnolohiyi / A. P. Menushenkov, V. N.
Nevolin, V. N. Petrovsʹkyy. / Navchalʹnyy posibnyk - Moskva: NIYAU MIFI, 2010. - 212 s.
3. Pushkarʹova A.YE. Metody matematychnoho modelyuvannya v optytsi byotkany / A.YE.
Pushkarʹova / Navchalʹnyy posibnyk. SPb: SPbHU ITMO, 2008. - 103 s.
4. Tuzhansʹkiy S. YE. Matematychna modelʹ protsessa rozpovsyudzhennya
vysokoenerhetychnykh lazernoho vyprominyuvannya u biotkanini / S. YE. Tuzhansʹkiy, YE.
O. Terentʹyev // Optoelektronni informatsiyni tekhnolohiyi "Fotonika-ODS 2002»: II mizhnar.
nauk.-tekhn. konf., 23-25 kvitnya 2002 r. : Tezy dopov. - Vinnytsya, 2002. - S. 60.
Опубліковано
2017-10-09
Як цитувати
[1]
С. ТУЖАНСЬКИЙ, М. ХОЛОДНІЦЬКА, М. ХОЛОДНІЦЬКА, і В. ЛЕПІЛОВ, Аналіз теплових ефектів при лазерній коагуляції тканин ока, ОЕІЕТ, vol 33, № 1, Жов 2017.
Розділ
Біомедичні оптико-електронні системи та прилади