Особливості двовимірного оброблення даних за різницевими зрізами

Автор(и)

  • Т. Б. Мартинюк Вінницький національний технічний університет України
  • А. В. Кожем'яко Вінницький національний технічний університет України
  • Т. Ю. Позднякова Вінницький національний технічний університет України

Ключові слова:

дискримінантна функція, різницевий зріз, матриця елементів дискримінантних функцій

Анотація

В роботі розглянуто особливості оброблення елементів дискримінантних функцій (ДФ)  у вигляді матриці за методом різницевих зрізів (РЗ). Оцінено часові характеристики та апаратні витрати при реалізації двовимірного оброблення за РЗ.

Біографії авторів

Т. Б. Мартинюк, Вінницький національний технічний університет України

д.т.н., професор кафедри лазерної і оптикоелектронної техніки

А. В. Кожем'яко, Вінницький національний технічний університет України

к.т.н., доцент кафедри лазерної і оптикоелектронної техніки

Т. Ю. Позднякова, Вінницький національний технічний університет України

студентка магістратури 1-го року навчання кафедри лазерної і оптикоелектронної техніки

Посилання

1. Круглов В. В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика / В. В.Круглов,
В. В.Борисов. — 2-е изд. — М :Горячая линия — Телеком, 2002. — 382 с. —
ISNB 5-93517-031-0.
2. Кабачій В. В. Використання інтелектуальних технологій для аналізу та прогнозування динаміки цінових коливань / В. В. Кабачій, К. Д. Сторожук, А. В. Шкарпета // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. — 2005. — № 3. — С. 102—107.
3. Распознавание изображений [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://sumschool.sumdu.edu.ua.
4. Аналитический обзор методов распознавания образов и принятия решений [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://lc.boom.ru/aidos93/3.html
5. Рангайян Р. М. Анализ биомедицинских сигналов. Практический подход / Р. М. Рангайян; пер.с англ. А. П. Немирко. — М :ФИЗМАТЛИТ , 2007. — 440 с. — ISBN 978-5-9221-0730-3.
6. Локазюк В. М. Інтелектуальне діагностування мікропроцесорних пристроїв та систем : нав. посібник / В. М. Локазюк, О. В. Поморова, А. О. Домінов. — К. :«Такі справи », 2001. —
286 с. — ISBN 966-02-3925-4.
7. Гаврилов А. В. Гибридные интеллектуальные системы /А. В. Гаврилов. — Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2003. — 162 с. — ISBN 5-7782-0413-2.
8. Куссуль Э. М. Нейросетевые классификаторы для распозавания рукописных символов /
Э. М. Куссуль, Л. М. Касаткина, В. В. Лукович // Управляющие системы и машины. — 1999. — № 4. — С. 77—86. — ISBN 0130- 5395.
9. Олійник Г. Т. Побудова класифікаторів в задачах біометричної ідентифікації та аутентифікації користувачів / Г. Т. Олійник, І. В. Степанушко, І. Б. Трегубенко // Вісник Черкаського державного технічного університету. — 2009. — № 1. — С. 37—40.
10. Дискриминантные функции для классификации многомерных объектов [Електронний ресурс] — Режим доступу :
http://masters.donntu.edu.ua/2005/kita/kapustina/library/discr_an2.html
11. Юнкеров В. И. Математико-статистическая обработка данных медицинских исследований/ В. И. Юнкеров, C. Г. Григорьев. — СПб. : БМедА, 2002.-216с.- ISBN 5-94277-011-05.
12. Бернюков А. К. Распознавание биоэлектрических сигналов / А. К. Бернюков, Л. Т. Сушкова // Зарубежная радиоэлектроника. — 1996. — № 12. — С. 47—51.
13. Дискриминантный анализ [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stdiscan.html
14. Мартинюк Т. Б. Рекурсивні алгоритми багатооперандної обробки інформації /
Т. Б. Мартинюк — Вінниця : УНІВЕРСУМ — Вінниця, 2000. — 216с. — ISBN 966-7199-98-3.
15. Мартинюк Т. Б. Методи та засоби паралельних перетворень векторних масивів даних /
Т. Б. Мартинюк, В. В. Хом’юк. — Вінниця : УНІВЕРСУМ — Вінниця, 2005. — 203 с. — ISBN 966-641-114-8.
16. Мартынюк Т. Б. Модель порогового нейрона на основе параллельной обработки по разностным срезам/ Т. Б. Мартынюк // Кибернетика и системный анализ. — 2005. — № 4. —С. 78—89. —ISSN 0023-1274.
17 Мартынюк Т. Б. Классификатор биомедицинских сигналов / Т. Б. Мартынюк, А. Г. Буда,
В. В. Хомюк, А. В. Кожемяко, Л. М. Куперштейн // Искусственный интеллект. — 2010. —
№ 3. — С. 88—95. — ISSN 1561-5359.
18. Зубчук В. И. Справочник по цифровой схемотехнике / В. И. Зубчук, В. П. Сикорский,
А. Н. Шкуро — К. : Техника, 1990. —448 с. — ISВN 5-335-00584-Х.
19. Мартинюк Т. Б. Моделювання процесу класифікації з обробленням даних за методом різницевих зрізів / Т. Б. Мартинюк, М. В. Дзісь, П. В. Медвідь // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 4. — С. 144—150. — ISSN 1997-9266.
20. Хохлюк В. И. Параллельные алгоритмы целочисленной оптимизации / В. И. Хохлюк. — М. : Радио и связь, 1987. — 224 с.
21. Мартинюк Т. Б. Моделювання процесу ранжирування значень дискримінантних функцій /
Т. Б. Мартинюк, А. В. Медвідь, О. М. Гуцол // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2013. — № 5. — С. 74—80. — ISSN 1997-9266.
22. Мартинюк Т. Б. Особливості паралельно-позрізового оброблення елементів матриць для класифікації / Т. Б. Мартинюк, А. В. Кожем’яко, А. В. Мельник // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2013. — № 2(26). — С. 28—33. — ISSN 1681-7893.
23. Пат. 13107 Україна, МПК7G06F7/00. Комірка однорідної структури / Т. Б. Мартинюк,
Ж. О. Бітюкова, М. О. Юрченко, М. М. Грендач; Вінниц. нац. техн. ун-т. — № u200508992; заявл. 23.09.2005; опуб. 15.03.2006. Бюл. № 3.
24. Пат. 71946 Україна, МПК8G06F7/00. Комірка однорідної структури / Т. Б. Мартинюк,
С. С. Гончар, А. В. Лілевський; Вінниц. нац. техн. ун-т. — № u201203211; заявл. 19.03.2012; опуб. 25.07.2012. Бюл. № 4.
REFERENCES
1. Kruhlov V. V. Yskusstvennye neironnye sety. Teoryia y praktyka / V. V. Kruhlov, V. V. Borysov. — 2-e yzd. — M:Horiachaia lynyia- Telekom, 2002. — 382 s. — ISNB 5-93517-031-0.
2. Kabachii V. V. Vykorystannia intelektualnykh tekhnolohii dlia analizu ta prohnozuvannia dynamiky tsinovykh kolyvan / V. V. Kabachii, K. D. Storozhuk, A. V. Shkarpeta//Informatsiini tekhnolohii ta kompiuterna inzheneriia. — 2005. — № 3. — S. 102—107.
3. Raspoznavanye yzobrazhenyi [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://sumschool.sumdu.edu.ua.
4. Analytycheskyi obzor metodov raspoznavanyia obrazov y pryniatyia reshenyi [Elektronnyi resurs] — Rezhym dostupu: http://lc.boom.ru/aidos93/3.html
5. Ranhaiian R. M. Analyz byomedytsynskykh syhnalov. Praktycheskyi podkhod / R. M. Ranhaiian; per.s anhl. A. P. Nemyrko. — M : FYZMATLYT, 2007. — 440 s. — ISBN 978-5-9221-0730-3.
6. Lokaziuk V. M. Intelektualne diahnostuvannia mikroprotsesornykh prystroiv ta system : nav. posibnyk / V. M. Lokaziuk, O. V. Pomorova, A. O. Dominov. — K. :«Taki spravy», 2001. — 286 s. — ISBN 966-02-3925-4.
7. Havrylov A. V. Hybrydnye yntellektualnye systemy / A. V. Havrylov. — Novosybyrsk : Yzd-vo NHTU, 2003.-162s.- ISBN 5-7782-0413-2.
8. Kussul E. M. Neirosetevye klassyfykatory dlia raspozavanyia rukopysnykh symvolov /
E. M. Kussul, L. M. Kasatkyna, V. V. Lukovych // Upravliaiushchye systemy y mashyny. — 1999. — № 4. — S. 77—86. — ISBN 0130- 5395.
9. Oliinyk H. T. Pobudova klasyfikatoriv v zadachakh biometrychnoi identyfikatsii ta autentyfikatsii korystuvachiv / H. T. Oliinyk, I. V. Stepanushko, I. B. Trehubenko // Visnyk Cherkaskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. — 2009. — № 1. — S. 37—40.
10. Dyskrymynantnye funktsyy dlia klassyfykatsyy mnohomernykh obъektov [Elektronnyi resurs] — Rezhym dostupu: http://masters.donntu.edu.ua/2005/kita/kapustina/library/discr_an2.html
11. Yunkerov V. Y. Matematyko-statystycheskaia obrabotka dannykh medytsynskykh yssledovanyi / V. Y. Yunkerov, C. H. Hryhorev. — SPb. : BMedA, 2002. —216 s. — ISBN 5-94277-011-05.
12. Berniukov A. K. Raspoznavanye byoelektrycheskykh syhnalov / A. K. Berniukov, L. T. Sushkova // Zarubezhnaia radyoelektronyka. — 1996. — № 12. — S. 47—51.
13. Dyskrymynantnyi analyz [Elektronnyi resurs] — Rezhym dostupu: http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stdiscan.html
14. Martyniuk T. B. Rekursyvni alhorytmy bahatooperandnoi obrobky informatsii / T. B. Martyniuk — Vinnytsia : UNIVERSUM — Vinnytsia, 2000. — 216 s. — ISBN 966-7199-98-3.
15. Martyniuk T. B. Metody ta zasoby paralelnykh peretvoren vektornykh masyviv danykh /
T. B. Martyniuk, V. V. Khomiuk. — Vinnytsia : UNIVERSUM — Vinnytsia, 2005. — 203 s.— ISBN 966-641-114-8.
16. Martyniuk T. B. Model porohovoho neirona na osnove parallelnoi obrabotky po raznostnym srezam/ T. B. Martyniuk //Kybernetyka y systemnyi analyz. — 2005. — № 4. — S. 78—89. — ISSN 0023-1274.
17. Martyniuk T. B. Klassyfykator byomedytsynskykh syhnalov / T. B. Martyniuk, A. H. Buda,
V. V. Khomiuk, A. V. Kozhemiako, L. M. Kupershtein // Yskusstvennyi yntellekt. — 2010. —
№ 3. — S. 88—95. — ISSN 1561-5359.
18. Zubchuk V. Y. Spravochnyk po tsyfrovoi skhemotekhnyke / V. Y. Zubchuk, V. P. Sykorskyi,
A. N. Shkuro — K. : Tekhnyka, 1990. — 448 s. — ISVN 5-335-00584-Kh.
19. Martyniuk T. B. Modeliuvannia protsesu klasyfikatsii z obroblenniam danykh za metodom riznytsevykh zriziv / T. B. Martyniuk, M. V. Dzis, P. V. Medvid // Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu. — 2012. — № 4. — S. 144—150. — ISSN 1997-9266.
20. Khokhliuk V. Y. Parallelnye alhorytmy tselochyslennoi optymyzatsyy / V. Y. Khokhliuk. — M. : Radyo y sviaz, 1987. —224 s.
21. Martyniuk T. B. Modeliuvannia protsesu ranzhyruvannia znachen dyskryminantnykh funktsii /
T. B. Martyniuk, A. V. Medvid, O. M. Hutsol // Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu. — 2013. — № 5. — S. 74—80. — ISSN 1997-9266.
22. Martyniuk T. B. Osoblyvosti paralelno-pozrizovoho obroblennia elementiv matryts dlia klasyfikatsii / T. B. Martyniuk, A. V. Kozhemiako, A. V. Melnyk // Optyko-elektronni informatsiino-enerhetychni tekhnolohii. — 2013. — № 2(26). — S. 28—33. — ISSN 1681-7893.
23. Pat. 13107 Ukraina, MPK7G06F7/00. Komirka odnoridnoi struktury / T. B. Martyniuk,
Zh. O. Bitiukova, M. O. Yurchenko, M. M. Hrendach; Vinnyts. nats. tekhn. un-t. —
№ u200508992; zaiavl. 23.09.2005; opub. 15.03.2006. Biul. № 3.
24. Pat. 71946 Ukraina, MPK8G06F7/00. Komirka odnoridnoi struktury / T. B. Martyniuk,
S. S. Honchar, A. V. Lilevskyi; Vinnyts. nats. tekhn. un-t. — № u201203211; zaiavl. 19.03.2012; opub. 25.07.2012. Biul.№4.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 313

Опубліковано

2015-07-20

Як цитувати

[1]
Т. Б. Мартинюк, А. В. Кожем’яко, і Т. Ю. Позднякова, «Особливості двовимірного оброблення даних за різницевими зрізами», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 29, вип. 1, с. 10–17, Лип 2015.

Номер

Розділ

Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>